actuator-127-136xe0b004a-kinetrol-kinetrol-dai-ly-viet-nam.png

ACTUATOR 127-136XE0B004A Kinetrol, Kinetrol Đại Lý Việt Nam.

Kinetrol Vietnam​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Kinetrol.

Model: 127-136XE0B004A

ACTUATOR MODEL 12 (ANSI THREAT) & SR CCW,

EXPL. PROOF LIMIT SWITCH BOX 2XV3 (5-60VDC) AND MONITOR

Correct Model: 167-126XE0B014A

ACTUATOR MODEL 16 (ANSI THREAT) & SR CW,

EXPL. PROOF LIMIT SWITCH BOX 2XV3 (5-60VDC) AND MONITOR

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia