dbk-4-double-sheet-detector-cam-bien-sieu-am.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng Microsonic tại Việt Nam - Microsonic Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Microsonic Vietnam, MICROSONIC Vietnam

List Code :

100% Germany Origin

MICROSONIC Vietnam

Model: dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
dbk+4 double sheet detector

mic-130/IU/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
wms-130/RT Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-130/IU/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/CD/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/CD/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/3CDD/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/IU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
wms-800/RT Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/IU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/IU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/D/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/D/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/E/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/DD/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/EE/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/DIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/DIU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+25/DDIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/D/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/D/TC/K6 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/E/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/DD/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/EE/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/DIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/DIU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+35/DDIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/D/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/E/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/DD/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/EE/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/IU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/DIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/DIU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+130/DDIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/D/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/E/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/DD/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/EE/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/IU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/DIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/DIU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+340/DDIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/D/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/E/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/DD/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/EE/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/IU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/DIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/DIU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic+600/DDIU/TC Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-25/D/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-25/D/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-25/IU/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-35/D/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-35/D/M/K6 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-35/DD/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-35/IU/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-130/D/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-130/DD/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-130/IU/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-340/D/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-340/DD/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-340/IU/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-600/D/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
mic-600/IU/M Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+15/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+15/WK/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+15/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+15/WK/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+15/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+15/WK/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+25/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+25/WK/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+25/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+25/WK/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+25/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+25/WK/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/WK/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/WK/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/WK/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/WK/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+100/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+100/WK/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+100/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+100/WK/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+100/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+100/WK/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/CDD/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/CDD/M18/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/PK/CDD/M18/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/CEE/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/CI/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/PK/CI/M18/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/CU/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/PK/CU/M18E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/CDI/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lpc-25/CDU/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
nano-15/CD Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
nano-15/CE Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
nano-15/CI Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
nano-15/CU Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
nano-24/CD Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
nano-24/CE Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
nano-24/CI Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
nano-24/CU Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs+340/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs+340/DD Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs+340/IU Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs+600/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs+600/DD Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs+600/IU Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-25/DD/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-25/DDD/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-25/IU/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-35/DD/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-35/DDD/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-35/IU/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-130/DD/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-130/DDD/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
lcs-130/IU/QP Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-7/CD/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-7/CE/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/CD/ 5ms.a Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/CD/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/SI/CD/ 5ms Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/CD/QS /K0.15 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/CD/QS /K10,0 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/CE/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/CI/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/SI/CI/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-15/CU/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-24/CD/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-25/CD/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-25/CE/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-24/CE/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-24/CI/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-24/CU/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-70/CD/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-70/CE/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-70/CI/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
zws-70/CU/QS Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
sks-15/CF Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
sks-15/D Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
sks-15/CD Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
sks-15/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
sks-15/CE Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
sks-15/CI Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
sks-15/CU Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
ucs-15/CDD/QM Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
ucs-15/CEE/QM Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
ucs-15/CEE/QM Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
ucs-24/CDD/QM Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
ucs-24/CEE/QM Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+15/TF/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+15/TF/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+15/TF/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+25/TF/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+25/TF/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+25/TF/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/TF/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+100/TF/F Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/TF/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+100/TF/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+35/TF/U Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
pico+100/TF/I Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+25/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+25/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+25/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+35/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+35/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+35/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+130/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+130/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+130/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+130/DIU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+340/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+340/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+340/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+340/DIU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+600/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+600/D/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+600/DD/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
crm+600/IU/TC/E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+25/DD/TC/E/G1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+25/DIU/TC/E/G1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+35/DD/TC/E/G1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+35/DIU/TC/E/G1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+130/DD/TC/E/G1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+130/DIU/TC/E/G1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+340/DD/TC/E/G2 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+340/DD/TC/G2 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+340/DIU/TC/E/G2 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
hps+340/DIU/TC/G2 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
wms-25/RT/HV/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
wms-25/RT/HV/M18E Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
wms-35/RT Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
wms-35/SI/RT Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
wms-130/RT Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
wms-340/RT Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
wms-600/RT Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Sender/M18/K1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Sender/ M12/K1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Sender/KU/K2 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Sender/KU/K1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/3CDD/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/3BEE/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/3BEE/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/3CDD/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+5/Sender/M18/K1 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+5/Sender/M18/K2 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+5/3BEE/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+5/Empf/3BEE/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+5/3CDD/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
dbk+5/Empf/3CDD/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
esp-4/3CDD/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
esp-4/Empf/3CDD/M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
esp-4/M12/3CDD/M18 E+S Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
ews-15/CD Set Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
ews-15/M18/CD Set Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
ews-25/M18/CD Set Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
ews-100/M18/CD Set Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
esf-1/CF Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
esf-1/15/CDF Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
esf-1/CDF Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
bks+3/FIU Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
bks+6/FIU Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
bks-3/CDD Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
bks-6/12/CIU Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
bks-3/CIU Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
LCA-2 Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
LCA-2 Koffer Microsonic Vietnam, Microsonic ANS Vietnam, ANS Vietnam
MICRO-EPSILON  Vietnam Code: IFA-10/022
High Speed Fibre optic amplifier
Gems Sensor Vietnam 020-3497 
FS-550E 020-3497
Gems Sensors Flow Switch Brass ; R1" Terminal Box
ONICON Vietnam SYS-10-1111-01O1
System-10 BTU Meter ; Flow Meters
ONICON Vietnam F-1200-11-F6-2222
Dual turbine insertion flow meter with freq, iso analog and scaled pulse output, 316 SS stem, NEMA 4 enclosure and 10' PVC cable. Suitable line size range: 2.5" to 72"
Univer Vietnam Code: AG-3021
Poppet valves for vacuum AG-3021
Univer Vietnam Code: AG-3021
Poppet valves for vacuum
Univer Vietnam Code: AG-3021
Poppet valves for vacuum
EGE Elektronik ID No: P11206
Type: STS 212 S ; Ex-Probe G1/2 L=68 mm ; Air Flow Sensor
Metrix Vietnam Sig Cond: SC 5534-003-1-2-5-150-S
Seismic Signal Conditioner  - velocity sensor input (Base Model)
Oligear Vietnam Part No: 8050002-015 (replaced L723888-314)
EPC3 AMPLIFIER FOR SERVO CONTROL 
MEGGITT Vietnam Model: 444-620-000-011-A1-B100
Accelerometer, CE620 [Replacedment of CE680(444-680-000-511)]
MEGGITT Vietnam Model: 111-402-000-013-A1-B1-C090-D000-E100-F0-G000-H10
Proximity Transducer, TQ402 
MEGGITT Vietnam Model: 111-402-000-013-A1-B1-C060-D000-E010-F0-G000-H05
Proximity Transducer, TQ402 
MEGGITT Vietnam Model: 111-402-000-013 A1-B1-C040-D000-E050-F0-G000-H05
Proximity Transducer, TQ402 
MEGGITT Vietnam Model: 204-450-000-002-A1-B21-H10-10
Signal Conditioner, IQS450  
MEGGITT Vietnam Model: 204-450-000-002-A1-B21-H05-10
Signal Conditioner, IQS450  
JM Concept Vietnam ULCOS 920D0
UNIVERSAL TRANSMITTER
Eurotherm Vietnam Replaced by: Zelio SSP1A125BD 
input 3-32Vdc  voltage  24-300Vac  amps  25A  
(Single Phase Solid State Relay HP25A is obsolute )
Eurotherm Vietnam Replaced by: P116 CC VH LRX R XXX
Temperature/-Process Controllers
(2116/CC/VH/FRA/FH/RH/K/0/200/C/R7/XX is obsolute)
MTS Sensor Vietnam Code: RHM0650MP10AS3G2100
Temposonics® R-Series
MICRO-EPSILON  Vietnam Code: WDS-150-P60-SR-I
wireSENSOR
Finetek Vietnam Model: FDBFN4S342590C
Magnetic float level switch ; Aluminum housing
Finetek Vietnam Model: SE141BGMB0350
Rotary paddle level switch ; Hi-temp type
Voltage: 220Vac ; Connection: 2-1/2” 5kg.cm2
Paddle: 65*80 (W*H) ; L=350mm
Vaisala Vietnam Code: DMT152 C1DCY11A400A1X
Low Dewpoint Transmitter
Vaisala Vietnam Code: TMD62
Temperature Transmitter, 2-wire
Vaisala Vietnam Code: HMD62
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire
Vaisala Vietnam Code: HMW92D
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire with Display Cover
Giovenzana International B.V. Vietnam Model: PL004001      
CONTACT BLOCK NO                      
ANRITSU Vietnam Model: HD-1200E
Handheld Thermometer
ANRITSU Vietnam Model: BS-51E-100-TC1-ASP
Probe
ANRITSU Vietnam Model: BS-21E-010-TC1-ASP
Probe
ADFweb Vietnam Code: HD67056-B2-160
Description : Converter
ADFweb Vietnam Code: APW160
Description : power supply
ADFweb Vietnam Code: HD67056-B2-20
Description : Converter
ADFweb Vietnam Code: APW020
Description : power supply
BURKERT Vietnam Code: 00179226
Description: Valve
Ravioli Vietnam Code: n-Joy 32 - 3 axes 2 auxiliaries, 220 VAC
Outdoor receiver 

 

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất:

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
cellphone I  +84 984.359.334
email I          huong@ansgroup.asia
skype I          live:huong_237

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | Endress Hauser (E+H)  Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Unipulse Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam | Watlow Vietnam | Wise control Vietnam | Pora Vietnam|