dgc-k-40-860-ppv-a-gk-rodless-cylinder-festo-rodless-cylinder-dgc-k-40-860-ppv-a-gk-festo-dai-ly-festo-viet-nam.png

DGC-K-40-860-PPV-A-GK Rodless Cylinder Festo, Rodless Cylinder DGC-K-40-860-PPV-A-GK Festo, Đại lý Festo Việt Nam

Festo. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Festo.

1

 

100% Europe/China Origin

 

Festo Vietnam

 

Model: DGC-K-40-860-PPV-A-GK

Rodless Cylinder

 

2.00

 

               

2

 

100% Europe/China Origin

 

Festo Vietnam

 

Model: DGPL-40-750-PPV-A-KF-B

Rodless Cylinder

 

1.00

 

               

3

 

100% Europe/China Origin

 

Festo Vietnam

 

Model: DGPL-40-750-PPV-A-B-KF-GK-SV

Rodless Cylinder

 

1.00

 

               

4

 

100% Europe/China Origin

 

Festo Vietnam

 

Model: DGPL-40-850-PPV-A-KF-B

Rodless Cylinder

 

1.00

 

               

5

 

100% Europe/China Origin

 

Festo Vietnam

 

Model: DGPL-40-850-PPV-A-B-KF-GK-SV

Rodless Cylinder

 

1.00

 

               

6

 

100% Europe/China Origin

 

Festo Vietnam

 

Model: DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF

Rodless Cylinder

 

1.00

 

               

7

 

100% Europe/China Origin

 

Festo Vietnam

 

Model: DGPL-40-1000-PPV-A-B- KF-GK-SV

Rodless Cylinder

 

1.00

 

               

8

 

100% Europe/China Origin

 

Festo Vietnam

 

Model: DGPL-63-1010-PPV-A-KF-B

Rodless Cylinder

 

1.00

 

               

9

 

100% Europe/China Origin

 

Festo Vietnam

 

Model: DGPL-63-1310-PPV-A-KF-B

Rodless Cylinder

 

1.00

 

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia