fs-2-vane-flow-switches-dwyer-vietnam-vane-flow-switches-fs-2-dwyer-dai-ly-dwyer-vietnam.png

FS-2 Vane Flow Switches Dwyer Vietnam, Vane Flow Switches FS-2 Dwyer, Đại lý Dwyer Vietnam.

Dwyer Vietnam. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Dwyer Vietnam.

1

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Model: ADPS-03-2-N-C

Press Switch             

2

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Model: RHP-2M22

Transmitter               

3

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Model: MS2-W102

Differential Pressure Transmitter             

4

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Model: RHP-2N44

Transmitter        

5

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Model: BTB32510D

Thermometers             

6

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Model: DXW-11-153-1  

Wet/Wet Differential Pressure Switch            

7

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Model: FS-2

Vane Flow Switches             

8

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Model: 628-75-GH-P1-E1-S1

Industrial Pressure Transmitter       

9

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

Model: TE-ITG-E06-4400

Immersion Temperature Sensors

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia