khop-noi.png

SFC-DA2 - Khớp nối

Miki pulley. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Miki pulley

SFC-DA2 Types

Model:

SFC-002DA2

SFC-005DA2

SFC-010DA2

SFC-020DA2

SFC-025DA2

SFC-030DA2

SFC-035DA2

SFC-040DA2

SFC-050DA2

SFC-055DA2

SFC-060DA2

SFC-080DA2

SFC-090DA2

SFC-100DA2

Order infomation:

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 01698991575

Gmail: hai@ansgroup.asia