main-control-board.png

SK-R1-MCB1-F8 Main Control Board, SK-R1-MCB1-F8 Allen Bradley Vietnam, Đại lý Allen Bradley Việt Nam

Allen Bradley. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Allen Bradley

Main Control Board, Frame Size: Size 8

Applications: For use with PowerFlex 750 Drive

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia