motorized-test-stand-may-kiem-tra-luc-cang-luc-nen.png

Đại lý phân phối Hãng Mark-10 tại Việt Nam - Mark-10 Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Mark-10 Vietnam

 

List Code :

 

Mark-10 Vietnam

Model: ESM301

Motorized Tension

Mark-10 Vietnam

Model: M4-50

Force gauges 200N

Mark-10 Vietnam

Model: M3-50

Force gauges 200N

Mark-10 Vietnam

Model: G1013

Grips

Mark-10 Vietnam

Model: G1101

Grips

Mark-10 Vietnam

Model: G1061-3

Grips

Baumuller Vietnam

Item No.: 437628

Resolver Cable 12/15poles, 5M, tract.

Factory no: 8233157 ; Producer no: 00239540

Baumuller Vietnam

Item No.: 428165

Power connection cable 4x1.5mm2, 5m

Factory: 18019553 ; Producer no: 00324781

Baumuller Vietnam

526043E

Motor DSG 56 M 3; Producer no.: 00257435E

Replacement Motor - Based On The  Original Motor

Baumuller Vietnam

444632

Main filters BFN 3-1-030-001

Producer no: 00314279

   

MTS Sensor Vietnam

Model: LPR1D1B11A0XIF4M01100S

Liquid Level Transmitter

MTS Sensor Vietnam

Part No.: 251982-2

(ACP) Float Intfc #1 1.85 OD 3

MOXA Vietnam

Model: SFP-1GLHLC-T

SFP module with 1 1000BaseSFP port with LC connector for 30km transmission,-40 to 85℃

MOXA Vietnam

Model: SFP-1GLHLC-T

SFP module with 1 1000BaseSFP port with LC connector for 30km transmission,-40 to 85℃

MOXA Vietnam

Model: SFP-1FESLC-T

Small Form Factor pluggable transceiver with 100Base single-mode, LC connector, 40Km, -40 to 85°C

   

Balluff Vietnam

BTL1EZR

BTL7-E501-M1700-P-S32 Magnetostrictive Sensors

(BTL5-E10-M1700-P-S-32 is obsoleted)

Balluff Vietnam

BAM014T

BTL5-P-5500-2 Mechanical Accessories

Balluff Vietnam

BTL17MN

BTL7-E501-M0350-P-S32 Magnetic Sensor

(BTL5-E10-M0350-P-S32 is obsoleted)

Balluff Vietnam

BTL1E22

BTL7-E501-M0200-P-S32 Magnetostrictive sensors

(BTL5-E10-M0200-P-S32 is obsoleted)

Kinetrol Vietnam

Code: 144-100

DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 14

   

Martens Vietnam

BCD Panelmeter BCD4824-3-5-1-2

Version: 4824 ; Display: LED red 14,2 mm

Supply voltage: 10..30 V DC

Inputs: 0..3 V DC low; 10..30 V DC high, parallel

Protection class: IP65

Martens Vietnam

Accessory: AK16K-AE-3

Adapter cable ; 16x0,25 mm² 3 m length

 

FORCE GAUGES SERIES 7

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-012

Force gauge, 0.12 lbF / 2 ozF / 50 gF / 0.5 N / 500 mN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-025

Force gauge, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-05

Force gauge, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-2

Force gauge, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-5

Force gauge, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-10

Force gauge, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-20

Force gauge, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-50

Force gauge, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-100

Force gauge, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-200

Force gauge, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M7-500

Force gauge, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

 

 

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

FORCE GAUGES SERIES 5

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-012

Force gauge, 0.12 lbF / 2 ozF / 50 gF / 0.5 N / 500 mN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-025

Force gauge, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-05

Force gauge, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-2

Force gauge, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-5

Force gauge, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-10

Force gauge, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-20

Force gauge, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-50

Force gauge, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-100

Force gauge, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-200

Force gauge, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-300

Force gauge, 300 lbF / 4800 ozF / 150 kgF / 1500 N / 1.5 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-500

Force gauge, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-750

Force gauge, 750 lbF / 12000 ozF / 375 kgF / 3750 N / 3.75 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-1000

Force gauge, 1000 lbF / 16000 ozF / 500 kgF / 5000 N / 5 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-1500

Force gauge, 1500 lbF / 24000 ozF / 750 kgF / 7500 N / 7.5 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-2000

Force gauge, 2000 lbF / 32000 ozF / 1000 kgF / 10000 N / 10 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

 

 

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M5-2-COF

COF gauge, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

COF-K1

Kit, M5-2-COF gauge with G1086 coefficient of friction fixture

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

 

 

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

FORCE GAUGES SERIES 4

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-012

Force gauge, 0.12 lbF / 2 ozF / 50 gF / 0.5 N / 500 mN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-025

Force gauge, 0.25 lbF / 4 ozF / 100 gF / 1 N / 1000 mN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-05

Force gauge, 0.5 lbF / 8 ozF / 250 gF / 2.5 N / 2500 mN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-2

Force gauge, 2 lbF / 32 ozF / 1 kgF / 1000 gF / 10 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-5

Force gauge, 5 lbF / 80 ozF / 2.5 kgF / 2500 gF / 25 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-10

Force gauge, 10 lbF / 160 ozF / 5 kgF / 5000 gF / 50 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-20

Force gauge, 20 lbF / 320 ozF / 10 kgF / 10000 gF / 100 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-50

Force gauge, 50 lbF / 800 ozF / 25 kgF / 25000 gF / 250 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-100

Force gauge, 100 lbF / 1600 ozF / 50 kgF / 50000 gF / 500 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-200

Force gauge, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M4-500

Force gauge, 500 lbF / 8000 ozF / 250 kgF / 2500 N / 2.5 kN

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

 

 

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

FORCE GAUGES SERIES 3

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-012

Force gauge, 0.12 lbF / 50 gF / 0.5 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-025

Force gauge, 0.25 lbF / 100 gF / 1 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-05

Force gauge, 0.5 lbF / 250 gF / 2.5 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-2

Force gauge, 2 lbF / 1 kgF / 10 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-5

Force gauge, 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-10

Force gauge, 10 lbF / 5 kgF / 50 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-20

Force gauge, 20 lbF / 10 kgF / 100 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-50

Force gauge, 50 lbF / 25 kgF / 250 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-100

Force gauge, 100 lbF / 50 kgF / 500 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-200

Force gauge, 200 lbF / 100 kgF / 1000 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M3-500

Force gauge, 500 lbF / 250 kgF / 2500 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

 

 

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

FORCE GAUGES SERIES 2

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M2-2

Force gauge, 2 lbF / 1 kgF / 10 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M2-5

Force gauge, 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M2-10

Force gauge, 10 lbF / 5 kgF / 50 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M2-20

Force gauge, 20 lbF / 10 kgF / 100 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M2-50

Force gauge, 50 lbF / 25 kgF / 250 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M2-100

Force gauge, 100 lbF / 50 kgF / 500 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M2-200

Force gauge, 200 lbF / 100 kgF / 1000 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

M2-500

Force gauge, 500 lbF / 250 kgF / 2500 N

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

12-1049

Carrying case

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

CERT

NIST-traceable certificate of calibration with data

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

23-1031-2

Attachments kit for M2-2 - M2-100

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

23-1031-3

Attachments kit for M2-200 - M2-500

Mark-10 Vietnam, Mark-10 ANS Vietnam

 

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất :

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I

===========================

cellphone I  +84 984.359.334

email I          huong@ansgroup.asia

skype I          live:huong_237

 

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam