nhiet-ke-cam-tay-handheld-thermometer-10.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng Anritsu Meter tại Việt Nam - Anritsu Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Anritsu Vietnam, Anritsu meter Vietnam

List Code :

ANRITSU Vietnam

Model: HD-1200E
Handheld Thermometer

ANRITSU Vietnam

Model: BS-51E-100-TC1-ASP
Probe

ANRITSU Vietnam

Model: HD-1200K
Handheld Thermometer

ANRITSU Vietnam

Model: BS-21E-010-TC1-ASP
Probe

 

Series Model Brand
General Stationary
A Series
Type K Model A-131K-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-131E-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-211K-00-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-211E-00-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-231K-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-231E-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-231K-01-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-231E-01-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-233K-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-233E-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-241K-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-241E-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-314K-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-314E-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-333K-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-333E-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Micro Sensor Probes
CS Series
Type K Model CS-01K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-01E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-03K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-03E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-11K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-11E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-13K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-13E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-21K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-21E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-36K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-36E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Self Supporting Probes
WE Series
Type K Model WE-11K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-11E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-12K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-12E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-21K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-21E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-22K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-22E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-31K-TA1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-31E-TA1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-42K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-42E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Magnet Probes
MG Series
Type K Model MG-11K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-11E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MG-14K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-14E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MG-21K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-21E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MG-24K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-24E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MG-34K-GX1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-34E-GX1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Flat Head Probes
TH Series
Type K Model TH-11K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model TH-11E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model TH-11K-020-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model TH-11E-020-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model TH-14K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model TH-14E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model TH-14K-020-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model TH-14E-020-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
High Temperature Probes
HHT Series
Type K Model HHT-41K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-51K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-42K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-52K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-43K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-53K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Heat Pipe Probes
VA Series
Type K Model VA-03K-01-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model VA-03E-01-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model VA-05K-01-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model VA-05E-01-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
General Moving/rotating
Surface Probes
U Series
Type K Model U-112K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-112E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-211K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-211E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-121K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-121E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-221K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-221E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-133K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-133E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-211K-01-D0-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-211E-01-D0-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Small Head Probes
SH Series
Type K Model SH-14K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SH-14E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model SH-46K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SH-46E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Flat Type Rotating
Surface Probes
UH Series
Type K Model UH-11K-03-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model UH-11E-03-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model UH-12K-03-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model UH-12K-03-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Moving Wire Probes
MW Series
Type K Model MW-31K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MW-31E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MW-44K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MW-44E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
General Internal Probes
BS Series
Type K Model BS-21K-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-21E-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-31K-030-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-31E-030-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-91K-003-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-91E-003-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-11K-003-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-11E-003-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-22K-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-22E-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-51K-100-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-51E-100-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Needle Type Probes
BT Series
Type K Model BT-31K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-31E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BT-92K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-92E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BT-72K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-72E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BT-22K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-22E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BT-11K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-11E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BTN-41K Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BTN-41E Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Fine Flexible Probes
SF Series
Type K Model SF-K-100-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SF-E-100-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model SF-K-200-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SF-E-200-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Air Temperature Probes
AT Series
Type K Model AT-10K-050-0-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model AT-10E-050-0-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model AT-30K-050-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model AT-30E-050-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Bendable Wiry Probes
SHEATH Series
Type K Model B3.2-K-J1-M1-L500-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model B3.2-E-J1-M1-L500-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Low Temperature Probes
BR Series
Type K Model BR-10K-1-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BR-10E-1-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BR-10K-0-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BR-10E-0-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Flat Leaf Probes
ST Series
Type K Model ST-11K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-11E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-31K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-31E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-11K-200-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-11E-200-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-41K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-41E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-21K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-21E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-32K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-32E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-21K-150-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-21E-150-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-44K-010-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-44E-010-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-13K-015-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-13E-015-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-23K-050-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-23E-050-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Flat Leaf Probes
STN Series
Type K Model STN-11K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-11E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-31K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-31E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-11K-200 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-11E-200 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-41K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-41E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-21K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-21E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-34K-015 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-34E-015 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-12K-015 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-12E-015 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-43K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-43E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-23K-100 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-23E-100 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Univer Vietnam Code: K2001600100M                  
160/0100 CHROM.ISO CYL.MAGN
Pneumatc Cylinder, Stroke length: 100mm
Towaseiden Vietnam Moldel: PRL-201 Length - 550mm
Rotary Paddle type level switch ; Voltage: AC200/220V 
MTS Sensor Vietnam Code: GHM0300MR071A0
Temposonics® G-Series
E2S Vietnam Model: AL112NXDC048R/R
Alarm Horn Sounder & Xenon Strobe Beacon
E2S Vietnam Model: A100DC48R
Alarm Sounder 
Samwontech Vietnam Model: SDR106-NA2N
Digital recorder
Samwontech Vietnam Model: SDR112-NA2N
Digital recorder
Finetek Vietnam Model: FDBFN4S342590C
Magnetic float level switch ; Aluminum housing
Finetek Vietnam Model: SE141BGMB0350
Rotary paddle level switch ; Hi-temp type
Voltage: 220Vac ; Connection: 2-1/2” 5kg.cm2
Paddle: 65*80 (W*H) ; L=350mm
Vaisala Vietnam Code: DMT152 C1DCY11A400A1X
Low Dewpoint Transmitter
Vaisala Vietnam Code: TMD62
Temperature Transmitter, 2-wire
Vaisala Vietnam Code: HMD62
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire
Vaisala Vietnam Code: HMW92D
Humidity and Temperature Transmitter, 2-wire with Display Cover
Giovenzana International B.V. Vietnam Model: PL004001      
CONTACT BLOCK NO                      
ANRITSU Vietnam Model: HD-1200E
Handheld Thermometer
ANRITSU Vietnam Model: BS-51E-100-TC1-ASP
Probe
ANRITSU Vietnam Model: BS-21E-010-TC1-ASP
Probe
ADFweb Vietnam Code: HD67056-B2-160
Description : Converter
ADFweb Vietnam Code: APW160
Description : power supply
ADFweb Vietnam Code: HD67056-B2-20
Description : Converter
ADFweb Vietnam Code: APW020
Description : power supply
BURKERT Vietnam Code: 00179226
Description: Valve
Ravioli Vietnam Code: n-Joy 32 - 3 axes 2 auxiliaries, 220 VAC
Outdoor receiver 
FAIRCHILD Vietnam Model: TT6000-401
Compact Electro-Pneumatic I/P, E/P Transducer
MHPS Vietnam Model: FXDIM01
Digital Input Module; Number of input: 16 points - Input voltage DC24V - Input current 5mA DIASYS Netmation
MHPS Vietnam Model: CPETH02
Ethernet Interface Card
MHPS Vietnam Model: CPCNT01
Control Net Interface Card
MHPS Vietnam CPDDA32
(CPDDA31) CPU Duplicated power supply Module
MOXA Vietnam Model: MGate 5102-PBM-PN
1-port PROFIBUS Master to PROFINET gateway, 0 to 60°C operating temperature
Leuze Vietnam DCR 202i FIX-F1-102-R3
Camera-Based Code reader, commonly used 1D and 2D barcodes, stacked and Datamatrix Codes. 40mm to 360mm depth of field, 6m/s max speed with 10 decodings, 4 programmable IOs, Integrated Illumination. IP65 rating. TCP/IP, RS232, web config.
Leuze Vietnam S-M12A-ET
S-M12A-ET - Connector Suitable for Ethernet interface Axial M12 Male 4pin D-coded. Material metal
Leuze Vietnam D M12A-12P
Circular connector with solder connection, M12 female 12pin A-Coded straight
Leuze Vietnam MLD500-T3
Rugged MLD series 3-beam safety transmitter. 24VDC 5-pin M12 connector 0-50 meter range. IP67. -30c° - +55 c° temp. operation. Mounting brackets sold separately
Leuze Vietnam MLD510-R3
Rugged and cost optimized Type 4 safety 3-beam light grid receiver. 24VDC 2 x PNP OSSD safety outputs. M12 5-pin connection. Automatic restart. IP67 -30c° - +55 c° temp. operation. Status LEDs. Bracket kits ordered separately
Leuze Vietnam MLD510-RT3
Rugged and cost optimized Type 4 safety 3beam light grid transceiver. 24VDC 2x PNP OSSD safety outputs. M12 5pin connection. Automatic restart. IP67 -30c°-+55c° Status LEDs. Transceiver range: 0.5 ... 6 m Bracket kits ordered separately.
Leuze Vietnam MLD-M003
MLD series passive mirror for MLD safety 3-beam transceivers. 0.5-6 meter range. IP67. Bracket kits ordered separately.
MOXA Vietnam Model: EDS-408A-SS-SC
Entry-level managed Ethernet switch with 6 10/100BaseT(X) ports, and 2 100BaseFX single-mode ports with SC connectors, -10 to 60°C operating temperature
MOXA Vietnam Model: MGate 5102-PBM-PN
1-port PROFIBUS Master to PROFINET gateway, 0 to 60°C operating temperature
MOXA Vietnam Model: EDS-516A
Managed Ethernet switch with 16 10/100BaseT(X) ports, 0 to 60°C operating temperature
Seah Hightech Vietnam Model:  SAHT-GSP-FE-C10
Gas Sample Probe Element
Filter : Ceramic (10㎛) ; Size : D30 x d20 x 150L
with Gasket Kit (Graphite D30xd20x3.5t)
Seah Hightech Vietnam Model: SAHT-GTF-P2-S
Glass Tube Filter ; Body Mat'l : SUS316 ; with Bracket Kit
Filter Element Pore Size : 2 Micron(Paper)
Filter Element Pore Size : 2 Micron(Paper)
Nitto Seiko Vietnam MODEL: RSA0050A0FFM43450010R
SPECIFICATIONS: SIZE: 50 MM ; ACURACY: +-0.5%
FLOW RANGE: 500-12,000 L/H ; FLUID:  OIL ; VISCOSITY: 10 mPa.s
MAX. TEMP: 80 DEG C ; MAX. PRESSURE: 1.0 MPa
CONNECTION: JIS 10K RF FLANGE
FLOW DIRECTION: RIGHT TO LEFT
INDICATION: POINTER AND 6 DIGITS TOTALIZER
OUTPUT: 1L/P FROM HIGH FREQUENCY PULSER
MATERIAL
BODY AND MEASURING CHAMBER:  CAST IRON FC200
ROTOR: ALUMINUM ALLOY
Nitto Seiko Vietnam MODEL: RSA0040B0FFM43450010R
SPECIFICATIONS: SIZE: 40 MM ; ACCURACY: +-0.5%
FLOW RANGE: 500-12,000 L/H ; FLUID:  OIL ; VISCOSITY: 10 mPa.s
MAX. TEMP: 80 DEG C ; MAX. PRESSURE: 1.0 MPa
CONNECTION: JIS 10K RF FLANGE
FLOW DIRECTION: RIGHT TO LEFT
INDICATION: POINTER AND 6 DIGITS TOTALIZER
OUTPUT: 1L/P FROM HIGH FREQUENCY PULSER
MATERIAL
BODY AND MEASURING CHAMBER:  CAST IRON FC200
ROTOR: ALUMINUM ALLOY

 

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất:

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
cellphone I  +84 984.359.334
email I          huong@ansgroup.asia
skype I          live:huong_237

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | Endress Hauser (E+H)  Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Unipulse Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam | Watlow Vietnam | Wise control Vietnam | Pora Vietnam|