stratix-managed-switches.png

1783-BMS20CA Stratix Managed Switches Allen Bradley Vietnam, 1783-BMS20CA Allen Bradley Vietnam, Đại lý Allen Bradley Việt Nam

Allen Bradley. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Allen Bradley

20-port (16 Ethernet ports; 2 SFP slots; 2 combo ports) managed switch; full firmware 

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia