thiet-bi-kiem-soat-vi-tri-trong-cong-nghiep-thep.png

Position control products for steel industry - Thiết bị kiểm soát vị trí trong công nghiệp thép

Hãng Pora. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Pora

Model: PR-DPA-XXX

  • Product Funtions

P, I, PI control. RS485 (option)

  • Specification

  • Dimensions

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

sdt: 01698991575

Gmail: hai@ansgroup.asia