Volume meter dial therm. Dual scale 0-80F – đồng hồ nhiệt trong phòng lab 1015
Pressure Gauge Dual Scale 0-60psi 1030
Đồng hồ áp suất 
Dial Thermometer, DS, 25-125 DEG F 6003
Đồng hồ nhiệt
2 X 10 Carbonating Stone 16040
Đá carbon dùng trong phòng lab