Unitronics VietNam - Unitronics ANS Vietnam - Unitronics Israel - PLC HMI Unitronics - Đại lý phân phối chính thức Hãng Unitronics tại Việt Nam

List Product Codes :

Unistream    
US7-B5-B1 Unistream PLC+HMI B5 7" B1 Unitronics Vietnam
US7-B5-T24 Unistream PLC+HMI B5 7" T24 Unitronics Vietnam
US7-B5-TR22 Unistream PLC+HMI B5 7" TR22 Unitronics Vietnam
US7-B5-RA28 Unistream PLC+HMI B5 7" RA28 Unitronics Vietnam
US7-B5-TA30 Unistream PLC+HMI B5 7" TA30 Unitronics Vietnam
US7-B5-R38 Unistream PLC+HMI B5 7" R38 Unitronics Vietnam
US7-B5-T42 Unistream PLC+HMI B5 7" T42 Unitronics Vietnam
US7-B10-B1 Unistream PLC+HMI B10 7" B1 Unitronics Vietnam
US7-B10-T24 Unistream PLC+HMI B10 7" T24 Unitronics Vietnam
US7-B10-TR22 Unistream PLC+HMI B10 7" TR22 Unitronics Vietnam
US7-B10-RA28 Unistream PLC+HMI B10 7" RA28 Unitronics Vietnam
US7-B10-TA30 Unistream PLC+HMI B10 7" TA30 Unitronics Vietnam
US7-B10-R38 Unistream PLC+HMI B10 7" R38 Unitronics Vietnam
US7-B10-T42 Unistream PLC+HMI B10 7" T42 Unitronics Vietnam
US5-B5-B1 Unistream PLC+HMI B5 5" B1 Unitronics Vietnam
US5-B5-T24 Unistream PLC+HMI B5 5" T24 Unitronics Vietnam
US5-B5-TR22 Unistream PLC+HMI B5 5" TR22 Unitronics Vietnam
US5-B5-RA28 Unistream PLC+HMI B5 5" RA28 Unitronics Vietnam
US5-B5-TA30 Unistream PLC+HMI B5 5" TA30 Unitronics Vietnam
US5-B5-R38 Unistream PLC+HMI B5 5" R38 Unitronics Vietnam
US5-B5-T42 Unistream PLC+HMI B5 5" T42 Unitronics Vietnam
US5-B10-B1 Unistream PLC+HMI B10 5" B1 Unitronics Vietnam
US5-B10-T24 Unistream PLC+HMI B10 5" T24 Unitronics Vietnam
US5-B10-TR22 Unistream PLC+HMI B10 5" TR22 Unitronics Vietnam
US5-B10-RA28 Unistream PLC+HMI B10 5" RA28 Unitronics Vietnam
US5-B10-TA30 Unistream PLC+HMI B10 5" TA30 Unitronics Vietnam
US5-B10-R38 Unistream PLC+HMI B10 5" R38 Unitronics Vietnam
US5-B10-T42 Unistream PLC+HMI B10 5" T42 Unitronics Vietnam
UAC-CX-01CAN UniStream CX Com 1xCANbus Unitronics Vietnam
UAC-CX-01RS2 UniStream CX Com 1xRS232 Unitronics Vietnam
UAC-CX-01RS4 UniStream CX Com 1xRS485 Unitronics Vietnam
UAG-CX-XKP125 UniStream CX IO Exp.Kit 1.25m Unitronics Vietnam
UAG-CX-XKP300 UniStream CX IO Exp.Kit 3m Unitronics Vietnam
UAC-01RS2 UNI-COM - 1xRS232 Unitronics Vietnam
UAC-02RS2 UNI-COM - 2xRS232 Unitronics Vietnam
UAC-02RSC UNI-COM - 1xRS232,1xRS485 Unitronics Vietnam
UAG-XK125 SHORT RANGE EXPANSION KIT,125CM Unitronics Vietnam
UAG-XK300 SHORT RANGE EXPANSION KIT,300CM Unitronics Vietnam
UAG-XKP125 SHORTRANGE P.SUPPLY EXPKIT,125CM Unitronics Vietnam
UAG-XKP300 SHORTRANGE P.SUPPLY EXPKIT,300CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL600 LONGRANGE P.SUPPLY EXP KIT,600CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL1200 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,1200CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL1500 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,1500CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL2000 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,2000CM Unitronics Vietnam
UAG-XKPL3000 LONGRANGEP.SUPPLY EXP KIT,3000CM Unitronics Vietnam
UIA-0006 ANALOG I/O UNIT, Ao/Av x6,ISO Unitronics Vietnam
UIA-0402N ANALOG I/O UNIT, AIx4+AOx,NO ISO Unitronics Vietnam
UIA-0800N ANALOG I/O UNIT, Ai/Av x8,NO ISO Unitronics Vietnam
UID-1600 DIGITAL I/O UNIT,DIx16 Unitronics Vietnam
UID-0016R DIGITAL I/O UNIT,DOx16R Unitronics Vietnam
UID-0016T DIGITAL I/O UNIT,DOx16T Unitronics Vietnam
UID-0808R DIGITAL I/O UNIT,DIx8+ROx8,24V Unitronics Vietnam
UID-0808T DIGITAL I/O UNIT,DIx8+TOx8,24V Unitronics Vietnam
UID-0808THS DIGITAL I/O UNIT,8xDI & 8xTO,HS Unitronics Vietnam
UID-W1616R DI WIDE I/O UNIT,DIx16+ROx16,24V Unitronics Vietnam
UID-W1616T DI WIDE I/O UNIT,DIx16+TOx16,24V Unitronics Vietnam
UIS-04PTN
 
I/O UNIT,Ix4PT100 Unitronics Vietnam
UIS-04PTKN
 
I/O UNIT,Ix4PT1000 Unitronics Vietnam
UIS-08TC I/O UNIT,Ix8TC,ISOLATED Unitronics Vietnam
UIS-WCB1  CB WIDE I/O UNIT,14I+12O,24V Unitronics Vietnam
UIS-WCB2 CB WIDE I/O UNIT,14I+12TO,24V Unitronics Vietnam
USC-P-B10 UniStream™ CPU-FOR-PANEL Unitronics Vietnam
USP-070-B08 UniStream™ Low Cost 7” HMI PANEL Unitronics Vietnam
USP-070-B10 UniStream™ 7” HMI PANEL Unitronics Vietnam
USP-104-B10 UniStream™ 10.4” HMI PANEL Unitronics Vietnam
USP-104-M10 10.4” Multi Touch Panel Unitronics Vietnam
USP-156-B10 UniStream™ 15.6” HMI PANEL Unitronics Vietnam
Vision   Unitronics Vietnam
V1210 Series, V1040, V700, V570, V560 and V200 Unitronics Vietnam
PLC and Graphic HMI Unitronics Vietnam
V1210-T20BJ V1210 COLOR OPLC,12.1",TOUCH,NoB Unitronics Vietnam
V1040-T20B 10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485 Unitronics Vietnam
V700-T20BJ V700-T20BJ COLOR OPLC,7",TOUCH Unitronics Vietnam
V570-57-T34 5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484, with 12 Digital Inputs, 2 Current Analog Inputs, 16 Transistor Outputs (HE10 I/O connectors) Unitronics Vietnam
V570-57-T20B 5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484 Unitronics Vietnam
V560-T25B 5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484 Unitronics Vietnam
V530-53-B20B 5.7" Touchscreen (320X240), CAN, 1 RS234, 1 RS232/485 Unitronics Vietnam
V290-19-B20B 5.7" Touchscreen (320X240), CAN, 2 RS233 Unitronics Vietnam
V280-18-B20B 4.7" Touchscreen (320X240) + keyboard, CAN, 2 RS232 Unitronics Vietnam
V230-13-B20B GRAPHIC 128X64, CAN, 2 RS232 Unitronics Vietnam
Snap-in I/O modules Unitronics Vietnam
V200-18-E1B 16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 3 Analog Inputs Unitronics Vietnam
V200-18-E2B 16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 2 Analog Inputs, 2 Analog Outputs Unitronics Vietnam
V200-18-E3XB 18 Digital Inputs, 15 Relay Outputs, 2 Transistor Outputs, 4 Isolated Analog/ Thermocouple/ PT100 Inputs, 4 Analog Outputs Unitronics Vietnam
V200-18-E4XB 18 Isolated Digital Inputs, 17 Transistor Outputs, 4 Isolated Analog/ Thermocouple/ PT100 Inputs, 4 Isolated Analog Outputs Unitronics Vietnam
V200-18-E5B 18 Digital Inputs, 17 Transistor Outputs,  3 Analog Inputs Unitronics Vietnam
V200-18-E6B 18 Digital Inputs, 15 Relay Outputs, 2 Transistor Outputs, 3 Analog Inputs, 2 Analog/ Thermocouple/ PT100 Inputs, 2 Analog Outputs Unitronics Vietnam
V200-18-E46B IO MODULE,ISO 18/17I/O,9ANA,2AO Unitronics Vietnam
V200-18-E62B 30 isolated digital inputs configurable to type pnp/npn (source/sink),includes 2 shaft encoder inputs.28 isolated pnp outputs, 2 isolated pnp/npn (source/sink) transistor outputs, includes, 2 high-speed outputs, 2 analog inputs. Unitronics Vietnam
Additional communication ports Unitronics Vietnam
V200-19-RS4 1 RS485 port Unitronics Vietnam
V200-19-ET2 1 Ethernet port Unitronics Vietnam
V200-19-RS4-X 1 RS232/RS485 (Isolated) Unitronics Vietnam
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display) Unitronics Vietnam
V430-J-B1 Flat Front
24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-R34 Flat Front
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-RA22 Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-RH2 Flat Front
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 6 Relay Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-RH6 Flat Front
24VDC, 6 Digital Inputs, 2 Digital/Analog (current/voltage) Inputs, 4 Analog (current), 6 Relay Outputs, RS232/485
Unitronics Vietnam
V430-J-T2 Flat Front
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-T38 Flat Front
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-TA24 Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V430-J-TR34 Flat Front
24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs,  4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485.  
Unitronics Vietnam
V430-J-TRA22 Flat Front
24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO), 2 Analog outputs, RS232/RS485. 
Unitronics Vietnam
Additional communication ports Unitronics Vietnam
V100-17-CAN 1 CANbus port (Isolated) Unitronics Vietnam
V100-S-CAN 1 CANbus port (Isolated) Operating temperature -30⁰ to 60⁰ Unitronics Vietnam
V100-17-ET2 1 Ethernet port Unitronics Vietnam
V100-S-ET2 MODULE,ETHERNET FOR V130/V350,WT Unitronics Vietnam
V100-17-PB1 MODULE,PROFIBUS FOR V130/350 Unitronics Vietnam
V100-17-RS4 1 RS232/RS485 port Unitronics Vietnam
V100-17-RS4X 1 RS232/RS485 port (Isolated) Unitronics Vietnam
* Each V130 unit can be installed with 1 additional CANbus port, plus 1 of the following COM ports- Ethernet, RS232/485, or RS232/485 (isolated). Unitronics Vietnam
V130-33-SL1 Extra keypad slide set (blank) for V130                                    (in V350 an extra slide is included in the product package) Unitronics Vietnam
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display) Unitronics Vietnam
V350-35-B1 24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V350-J-B1 Flat Front
24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V350-35-R34 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V350-J-R34 Flat Front
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V350-35-RA22 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V350-J-RA22 Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V350-35-T2 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V350-J-T2 Flat Front
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V350-35-T38 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V350-J-T38 Flat Front
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V350-35-TA24 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V350-J-TA24 Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V350-S-TA24 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485 Operating temperature -30⁰ to 60⁰ Unitronics Vietnam
V350-35-TR6 24VDC, 6 Digital Inputs, 2 Digital/Analog (current/voltage) Inputs, 4 Analog (current), 6 Relay Outputs, RS232/485, 2 high-speed npn Transistor Outputs Unitronics Vietnam
V350-J-TR6 Flat Front
24VDC, 6 Digital Inputs, 2 Digital/Analog (current/voltage) Inputs, 4 Analog (current), 6 Relay Outputs, RS232/485, 2 high-speed npn Transistor Outputs
Unitronics Vietnam
V350-J-TR20 Flat Front
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 6 Relay Outputs, RS232/RS485, 2 high-speed npn Transistor Outputs
Unitronics Vietnam
V350-35-TR20 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 6 Relay Outputs, RS232/RS485, 2 high-speed npn Transistor Outputs Unitronics Vietnam
V350-35-TR34 24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs,  4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485.   Unitronics Vietnam
V350-J-TR34 Flat Front
24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs,  4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485.  
Unitronics Vietnam
V350-35-TRA22 24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO), 2 Analog outputs, RS232/RS485.  Unitronics Vietnam
V350-J-TRA22 Flat Front
24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO), 2 Analog outputs, RS232/RS485. 
Unitronics Vietnam
V350-JS-TA24 Flat Front spoorts extended temprature range
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display) Unitronics Vietnam
V130-33-B1 24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V130-J-B1 24VDC, no on-board I/Os, can be connected to expansion modules, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V130-33-R34 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-J-R34 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-33-RA22 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-J-RA22 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-33-T2 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-J-T2 24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-33-T38 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-J-T38 24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-33-TA24 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-J-TA24 24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
V130-33-TR6 8 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog (current/voltage) and 1 HSC/Shaft-encoder Input, 4 Analog Inputs (current), 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs Unitronics Vietnam
V130-J-TR6 8 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog (current/voltage) and 1 HSC/Shaft-encoder Input, 4 Analog Inputs (current), 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs Unitronics Vietnam
V130-33-TR20 12 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog, and 3 HSC/Shaft-encoder Inputs, 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs Unitronics Vietnam
V130-J-TR20 12 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog, and 3 HSC/Shaft-encoder Inputs, 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs Unitronics Vietnam
V130-33-TR34 24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz ,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485.  Unitronics Vietnam
V130-J-TR34 24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz ,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485.  Unitronics Vietnam
V130-33-TRA22 24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO),2 Analog outputs, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V130-J-TRA22 24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO),2 Analog outputs, RS232/RS485 Unitronics Vietnam
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display) Unitronics Vietnam
V120-22-R1 12/24VDC, 10 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 1 Analog Inputs, RS232/485 x 2 Unitronics Vietnam
V120-22-R34 24VDC, 20 Digial Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485 x 2 Unitronics Vietnam
V120-22-R2C 12/24VDC, 10 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 2 Analog Inputs, RS232/485, CANbus x 2 Unitronics Vietnam
V120-22-R6C 24VDC, 6 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 6 Analog Inputs, RS232/485, CANbus x 2 Unitronics Vietnam
V120-22-RA22 24VDC, 12 Digital Inputs including 2 Analog inputs and 2 temperature measurement inputs, high speed counter/ shaft encoder input, 8 relay outputs, 2 Analog outputs, RS232/ RS485.  Unitronics Vietnam
V120-22-T1 12/24VDC, 12 Digial Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485 x 2 Unitronics Vietnam
V120-22-T38 24VDC, 22 Digial Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485 x 2 Unitronics Vietnam
V120-22-T2C 12/24VDC, 10 Digial Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 Digital/Analog Inputs, RS232/485 x 2 Unitronics Vietnam
V120-22-UA2 24VDC, 10 Digial Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 TC/Analog/Digital Inputs, 2 Analog Outputs, RS232/485 x 2 Unitronics Vietnam
V120-22-UN2 12/24VDC, 10 Digial Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 PT100/TC/Analog/Digital Inputs, RS232/485 x 2 Unitronics Vietnam
Samba   Unitronics Vietnam
SM35-J-R20 SM35-J,OPLC,3.5",12/8 I/O,2A,1HS Unitronics Vietnam
SM35-J-RA22  SM35-J-RA22,3.5",12/8 IO Unitronics Vietnam
SM35-J-T20 SM35-J,OPLC,3.5",12/8 I/O,2A,3HS Unitronics Vietnam
SM35-J-TA22 SM35-J-TA22,3.5",12/8 I/O,2A,3HS Unitronics Vietnam
SM43-J-R20 SM43-J,OPLC,4.3",12/8 I/O,2A,3HS Unitronics Vietnam
SM43-J-RA22 SM43-J-RA22,4.3",12/8 IO Unitronics Vietnam
SM43-J-T20 SM43-J,OPLC,4.3",12/8 I/O,2A,1HS Unitronics Vietnam
SM43-J-TA22 SM43-TA22,4.3",12/8 I/O,2A,3HS Unitronics Vietnam
SM70-J-R20 SM70-J-R20,7.0",12/8 I/O,2A,EMC Unitronics Vietnam
SM70-J-RA22 SM70-J-RA22,7.0",12/8 I/O,2A Unitronics Vietnam
SM70-J-T20 SM70-J-T20,7.0",12/8 I/O,2A,EMC Unitronics Vietnam
SM70-J-TA22 SM70-J-TA22,7.0",12/8 I/O,2A Unitronics Vietnam
Jazz Series Micro-PLC/HMI Unitronics Vietnam
Micro-PLC/HMI   Unitronics Vietnam
JZ20-UN20  24VDC, 9 digital inputs, 2 digital/analog inputs, 1 analog input, 1 Thermocouple/PT100 input, 5 relay outputs, 1 transistor output Unitronics Vietnam
JZ20-J-UN20  24VDC, 9 digital inputs, 2 digital/analog inputs, 1 analog input, 1 Thermocouple/PT100 input, 5 relay outputs, 1 transistor output Unitronics Vietnam
JZ10-11-T10 24VDC, 6 Digital inputs, 4 Transistor outputs Unitronics Vietnam
JZ10-11-T17 24VDC, 6 Digital inputs, 2 Digital/Analog inputs, (0-10V), 2 Analog inputs (0-20mA), 7 Transistor outputs Unitronics Vietnam
JZ10-11-T40 24VDC, 16 digital inputs, 2 digital/ analog inputs, 2 analog inputs, 20 transistor outputs Unitronics Vietnam
JZ20-J-T40 24VDC, 16 digital inputs, 2 digital/ analog inputs, 2 analog inputs, 20 transistor outputs Unitronics Vietnam
JZ10-11-UA24 24VDC, 9 digital inputs, 2 digital/analog inputs, 2 analog inputs, 2 Thermocouple/PT100 inputs, 5 relay outputs, 1 transistor output, 2 analog outputs Unitronics Vietnam
JZ10-J-UA24 24VDC, 9 digital inputs, 2 digital/analog inputs, 2 analog inputs, 2 Thermocouple/PT100 inputs, 5 relay outputs, 1 transistor output, 2 analog outputs Unitronics Vietnam
JZ10-11-UN20 24VDC, 9 digital inputs, 2 digital/analog inputs, 1 analog input, 1 Thermocouple/PT100 input, 5 relay outputs, 1 transistor output Unitronics Vietnam
JZ10-J-UN20 24VDC, 9 digital inputs, 2 digital/analog inputs, 1 analog input, 1 Thermocouple/PT100 input, 5 relay outputs, 1 transistor output Unitronics Vietnam
JZ20-R10 24VDC, 6 Digital inputs, 4 Relay outputs Unitronics Vietnam
JZ20-J-R10 24VDC, 6 Digital inputs, 4 Relay outputs Unitronics Vietnam
JZ20-R16 24VDC, 6 Digital inputs, 2 Digital/Analog inputs (0-10V), 2 Analog inputs (0-20mA), 6 Relay outputs Unitronics Vietnam
JZ20-J-R16 24VDC, 6 Digital inputs, 2 Digital/Analog inputs (0-10V), 2 Analog inputs (0-20mA), 6 Relay outputs Unitronics Vietnam
JZ20-J-R16HS JAZZ-J,Disp2X16,10/6IO,AN,HS,US Unitronics Vietnam
JZ20-R31 24VDC, 16 digital inputs, 2 digital/analog inputs, 2 analog inputs, 11 relay outputs Unitronics Vietnam
JZ20-J-R31 24VDC, 16 digital inputs, 2 digital/analog inputs, 2 analog inputs, 11 relay outputs Unitronics Vietnam
JZ20-T10 24VDC, 6 Digital inputs, 4 Transistor outputs Unitronics Vietnam
JZ20-J-T10   Unitronics Vietnam
JZ20-T18 24VDC, 6 Digital inputs, 2 Digital/Analog inputs, (0-10V), 2 Analog inputs (0-20mA), 7 Transistor outputs Unitronics Vietnam
JZ20-J-T18   Unitronics Vietnam
JZ20-T40 24VDC, 16 digital inputs, 2 digital/ analog inputs, 2 analog inputs, 20 transistor outputs Unitronics Vietnam
JZ20-J-T40   Unitronics Vietnam
JZ20-J-T20HS JAZZ-J,Disp2X16,10/8IO,AN,HS,USB Unitronics Vietnam
JZ20-UA24 JAZZ,Di 2X16,15/9IO,AI/O,USB Unitronics Vietnam
JZ20-J-UA24 JAZZ-J,Di 2X16,15/9IO,AI/O,USB Unitronics Vietnam
Jazz Add-on Modules and accessories   Unitronics Vietnam
JZ-PRG Programming kit. Includes software CD, Programming add-on port, programming cable, D-type adapter Unitronics Vietnam
JZ-RS4 RS232/RS485 add on port, cable and adapter Unitronics Vietnam
MJ20-ET1  Jazz 2 add-on module Ethernet port Unitronics Vietnam
MJ20-JZ-SL1 Extra keypad slide set (blank) Unitronics Vietnam
MJ20-MEM1 Program cloner Unitronics Vietnam
USB2-CAB200 USB COMMUNICATION CABLE, 2m Unitronics Vietnam
M91 Series PLC/HM (2-lines display) Unitronics Vietnam
M91-2-R1 12/24VDC, 10 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 1 Analog Inputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
M91-2-R34 24VDC, 20 Digial Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
M91-2-R2C 12/24VDC, 10 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 2 Analog Inputs, RS232/485, CANbus Unitronics Vietnam
M91-2-R6C 24VDC, 6 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 6 Analog Inputs, RS232/485, CANbus Unitronics Vietnam
M91-2-T1 12/24VDC, 12 Digial Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
M91-2-T38 24VDC, 22 Digial Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
M91-2-T2C 12/24VDC, 10 Digial Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 Digital/Analog Inputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
M91-2-RA22 24VDC, 12 Digital Inputs including 2 Analog inputs and 2 temperature measurement inputs, high speed counter/ shaft encoder input, 8 relay outputs, 2 Analog outputs, RS232/ RS485.  Unitronics Vietnam
M91-2-UA2 24VDC, 10 Digial Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 TC/Analog/Digital Inputs, 2 Analog Outputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
M91-2-UN2 12/24VDC, 10 Digial Inputs, 12 Transistor Outputs, 2 PT100/TC/Analog/Digital Inputs, RS232/485 Unitronics Vietnam
Expansion I/O modules Unitronics Vietnam
EX-A2X Expansion adapter,Isolated Unitronics Vietnam
EX-RC1 Remote expansion adapter via CANbus, 12/24VDC Unitronics Vietnam
EXF-RC15 EXP FINAL, REMOTE CANBUS, 9/6 IO Unitronics Vietnam
24VDC Digital modules Unitronics Vietnam
EX90-DI8-RO8 8 Digital Inputs / 8 Relay Outputs, 24VDC Unitronics Vietnam
IO-DI16 16 Digital Inputs, 24VDC Unitronics Vietnam
IO-DI8-RO4 8 Digital Inputs / 4 Relay Outputs, 24VDC Unitronics Vietnam
IO-DI8-RO8 8 Digital Inputs / 8 Relay Outputs, 24VDC Unitronics Vietnam
IO-DI8-TO8 8 Digital Inputs / 8 Transistor Outputs, 24VDC Unitronics Vietnam
IO-RO8 8 Relay Outputs, 24VDC Unitronics Vietnam
IO-RO16 16 Relay Outputs, 24VDC Unitronics Vietnam
12VDC Digital modules Unitronics Vietnam
IO-DI8-RO4-L 8 Digital Inputs / 4 Relay Outputs,12VDC Unitronics Vietnam
IO-DI8-RO8-L 8 Digital Inputs / 8 Relay Outputs,12VDC Unitronics Vietnam
IO-DI8-TO8-L 8 Digital Inputs / 8 Transistor Outputs, 12VDC Unitronics Vietnam
IO-DI16-L 16 Digital Inputs, 12VDC Unitronics Vietnam
IO-RO8L 8 Relay Outputs, 12VDC Unitronics Vietnam
IO-RO16-L 16 Relay Outputs, 12VDC Unitronics Vietnam
12/24VDC Digital module Unitronics Vietnam
IO-TO16 16 Transistor Outputs, 12/24VDC Unitronics Vietnam
110/220VAC Digital module Unitronics Vietnam
IO-DI8ACH 8 110/220VAC Digital Inputs Unitronics Vietnam
Analog & Temperature measurement modules Unitronics Vietnam
IO-AI4-AO2 4 Analog Inputs / 2 Analog Outputs Unitronics Vietnam
IO-AI8 8 Analog Inputs Unitronics Vietnam
IO-AO6X 6 Isolated Analog Outputs Unitronics Vietnam
IO-ATC8 8 Thermocouple/Analog Inputs Unitronics Vietnam
IO-PT400 4 PT100 / NI100 / NI120 Inputs  Unitronics Vietnam
IO-PT4K 4 PT1000 / NI1000 Inputs  Unitronics Vietnam
Weight/strain measurement modules Unitronics Vietnam
IO-LC1 1 Loadcell/Strain gauge Input, 1 Digital Input / 1 Setpoint Digital Output Unitronics Vietnam
IO-LC3 3 Loadcell/Strain gauge Inputs, 1 Digital Input / 1 Setpoint Digital Output Unitronics Vietnam
24VDC XL expansion module (digital+analog) Unitronics Vietnam
EX-D16A3-RO8 16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 8 Relay Outputs, includes IO adapter, 24VDC Unitronics Vietnam
EX-D16A3-TO16 16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 16 Transistor Outputs, includes IO adapter, 24VDC Unitronics Vietnam
IO-D16A3-RO16 16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 16 Relay Outputs, 24VDC Unitronics Vietnam
IO-D16A3-TO16 16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 16 Transistor Outputs, 24VDC Unitronics Vietnam
Accessories   Unitronics Vietnam
GSM Accessories   Unitronics Vietnam
GSM-KIT-16J KIT,MODEM GPRS,CINTERION ,BGS2T Unitronics Vietnam
GSM-KIT-17J-3G KIT,MODEM GPRS,CINTERION ,EHS6T Unitronics Vietnam
GSM-KIT-41J GPRS/GSM Kit, Enfora GSM1208, Quad Band Unitronics Vietnam
MJ10-22-CS28 Communication PC-Modem cable, for TC35 & GM29 Unitronics Vietnam
MJ10-22-CS32 Communication PC-Modem cable, for Wavecom Unitronics Vietnam
Power Supplies   Unitronics Vietnam
UAP-24V24W P.SUP,120-370VDC->24V/1A,DIN.R Unitronics Vietnam
UAP-24V60W P.SUP,120-370VDC->24V/2.5A,DIN.R Unitronics Vietnam
UAP-24V96W P.SUP,120-370VDC->24V/4A,DIN.R Unitronics Vietnam
Converters, Connectors & Cables   Unitronics Vietnam
HE-IO34-100 HE10-to-screw terminal block kit, including DIN-mounted connector & 2 HE1-CA100 cables  Unitronics Vietnam
HE1-CA100 20-way ribbon cable with 2 X 2.54mm HE10 sockets, 1 meter Unitronics Vietnam
M90-19-R4 RS232 to RS422/485 converter Unitronics Vietnam
MJ10-22-CS35  USB to RS232 converter Unitronics Vietnam
MJ10-22-CS65 RS485 plug for V120 Unitronics Vietnam
MJ10-22-CS66 RS485 plug for V230/260/280 Unitronics Vietnam
Communication gateway   Unitronics Vietnam
GW-BAC1 BACnet to Modbus Gateway Unitronics Vietnam
GW-KNX1 KNX to Modbus Gateway Unitronics Vietnam
Expansion adapter cables*   Unitronics Vietnam
EXL-CAB050 XL- Expansion cable (0.5m) Unitronics Vietnam
EXL-CAB100 XL- Expansion cable (1m) Unitronics Vietnam
EXL-CAB200 XL- Expansion cable (2m) Unitronics Vietnam
EXL-CAB295 XL- Expansion cable (2.95m) Unitronics Vietnam
EXL-CAB400 XL- Expansion cable (4m) Unitronics Vietnam
EXL-CAB500 XL- Expansion cable (5m) Unitronics Vietnam
EXL-CAB600 XL- Expansion cable (6m) Unitronics Vietnam
EXL-CAB1000 XL- Expansion cable (10m) Unitronics Vietnam
EXL-CAB1200 XL- Expansion cable (12m) Unitronics Vietnam
EXL-CAB2000 XL- Expansion cable (20m) Unitronics Vietnam
* A standard cable of 1m is supplied with the expansion adapter   Unitronics Vietnam
UNI-DEMO-CASE New demo case Unitronics Vietnam
Unistream_US5-B5-B1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B5-T24 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B5-TR22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B5-RA28 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B5-TA30 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B5-R38 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B5-T42 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B10-B1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B10-T24 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B10-TR22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B10-RA28 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B10-TA30 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B10-R38 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_US5-B10-T42 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAC-CX-01CAN Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAC-CX-01RS2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAC-CX-01RS4 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-CX-XKP125 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-CX-XKP300 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAC-01RS2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAC-02RS2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAC-02RSC Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-XK125 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-XK300 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-XKP125 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-XKP300 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-XKPL600 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-XKPL1200 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-XKPL1500 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-XKPL2000 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UAG-XKPL3000 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UIA-0006 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UIA-0402N Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UIA-0800N Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UID-1600 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UID-0016R Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UID-0016T Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UID-0808R Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UID-0808T Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UID-0808THS Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UID-W1616R Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UID-W1616T Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UIS-04PTN
 
Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UIS-04PTKN
 
Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UIS-08TC Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UIS-WCB1  Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_UIS-WCB2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_USC-P-B10 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_USP-070-B08 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_USP-070-B10 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_USP-104-B10 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_USP-104-M10 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Unistream_USP-156-B10 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V1210-T20BJ Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V1040-T20B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V700-T20BJ Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V570-57-T34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V570-57-T20B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V560-T25B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V530-53-B20B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V290-19-B20B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V280-18-B20B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
PLC and Graphic HMI_V230-13-B20B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Snap-in I/O modules_V200-18-E1B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Snap-in I/O modules_V200-18-E2B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Snap-in I/O modules_V200-18-E3XB Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Snap-in I/O modules_V200-18-E4XB Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Snap-in I/O modules_V200-18-E5B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Snap-in I/O modules_V200-18-E6B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Snap-in I/O modules_V200-18-E46B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Snap-in I/O modules_V200-18-E62B Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V200-19-RS4 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V200-19-ET2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V200-19-RS4-X Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-B1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-R34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-RA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-RH2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-RH6 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-T2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-T38 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-TA24 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-TR34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V430 Series PLC/Color Touchscreen HMI (4.3" display)_V430-J-TRA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V100-17-CAN Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V100-S-CAN Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V100-17-ET2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V100-S-ET2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V100-17-PB1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V100-17-RS4 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V100-17-RS4X Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Additional communication ports_V130-33-SL1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-B1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-B1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-R34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-R34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-RA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-RA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-T2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-T2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-T38 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-T38 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-TA24 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-TA24 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-S-TA24 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-TR6 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-TR6 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-TR20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-TR20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-TR34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-TR34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-35-TRA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-J-TRA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V350 Series PLC/Color Touchscreen HMI (3.5" display)_V350-JS-TA24 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-B1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-B1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-R34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-R34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-RA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-RA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-T2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-T2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-T38 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-T38 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-TA24 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-TA24 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-TR6 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-TR6 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-TR20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-TR20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-TR34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-TR34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-33-TRA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V130 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V130-J-TRA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-R1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-R34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-R2C Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-R6C Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-RA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-T1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-T38 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-T2C Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-UA2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
V120 Series PLC/Graphic HMI (128x64 pixels display)_V120-22-UN2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM35-J-R20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM35-J-RA22  Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM35-J-T20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM35-J-TA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM43-J-R20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM43-J-RA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM43-J-T20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM43-J-TA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM70-J-R20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM70-J-RA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM70-J-T20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Samba_SM70-J-TA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Micro-PLC/HMI_JZ10-11-PT15 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Micro-PLC/HMI_JZ10-11-UN20 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Jazz Add-on Modules and accessories_JZ-PRG Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Jazz Add-on Modules and accessories_JZ-RS4 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Jazz Add-on Modules and accessories_MJ20-ET1  Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Jazz Add-on Modules and accessories_MJ20-JZ-SL1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Jazz Add-on Modules and accessories_MJ20-MEM1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Jazz Add-on Modules and accessories_USB2-CAB200 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-R1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-R34 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-R2C Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-R6C Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-T1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-T38 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-T2C Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-RA22 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-UA2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
M91 Series PLC/HM (2-lines display)_M91-2-UN2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion I/O modules_EX-A2X Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion I/O modules_EX-RC1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion I/O modules_EXF-RC15 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC Digital modules_EX90-DI8-RO8 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC Digital modules_IO-DI16 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC Digital modules_IO-DI8-RO4 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC Digital modules_IO-DI8-RO8 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC Digital modules_IO-DI8-TO8 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC Digital modules_IO-RO8 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC Digital modules_IO-RO16 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
12VDC Digital modules_IO-DI8-RO4-L Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
12VDC Digital modules_IO-DI8-RO8-L Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
12VDC Digital modules_IO-DI8-TO8-L Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
12VDC Digital modules_IO-DI16-L Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
12VDC Digital modules_IO-RO8L Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
12VDC Digital modules_IO-RO16-L Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
12/24VDC Digital module_IO-TO16 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
110/220VAC Digital module_IO-DI8ACH Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Analog & Temperature measurement modules_IO-AI4-AO2 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Analog & Temperature measurement modules_IO-AI8 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Analog & Temperature measurement modules_IO-AO6X Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Analog & Temperature measurement modules_IO-ATC8 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Analog & Temperature measurement modules_IO-PT400 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Analog & Temperature measurement modules_IO-PT4K Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Weight/strain measurement modules_IO-LC1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Weight/strain measurement modules_IO-LC3 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC XL expansion module (digital+analog)_EX-D16A3-RO8 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC XL expansion module (digital+analog)_EX-D16A3-TO16 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC XL expansion module (digital+analog)_IO-D16A3-RO16 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
24VDC XL expansion module (digital+analog)_IO-D16A3-TO16 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
GSM Accessories_GSM-KIT-16J Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
GSM Accessories_GSM-KIT-17J-3G Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
GSM Accessories_GSM-KIT-41J Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
GSM Accessories_MJ10-22-CS28 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
GSM Accessories_MJ10-22-CS32 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Power Supplies_UAP-24V24W Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Power Supplies_UAP-24V60W Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Power Supplies_UAP-24V96W Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Converters, Connectors & Cables_HE-IO34-100 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Converters, Connectors & Cables_HE1-CA100 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Converters, Connectors & Cables_M90-19-R4 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Converters, Connectors & Cables_MJ10-22-CS35  Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Converters, Connectors & Cables_MJ10-22-CS65 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Converters, Connectors & Cables_MJ10-22-CS66 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Communication gateway_GW-BAC1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Communication gateway_GW-KNX1 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB050 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB100 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB200 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB295 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB400 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB500 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB600 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB1000 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB1200 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics
Expansion adapter cables_EXL-CAB2000 Unitronics VietNam, Unitronics ANS VietNam, PLC HMI Unitronics

 

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất:

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
cellphone I  +84 984.359.334
email I          huong@ansgroup.asia
skype I          live:huong_237

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | Endress Hauser (E+H)  Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Unipulse Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam | Watlow Vietnam | Wise control Vietnam | Pora Vietnam|