mts-sensor-vietnam-temposonics®-r-series-position-sensors-mts-vietnam-rhm0950mp051s1g5100-dai-ly-mts-sensor-vietnam.png

Liên hệ: Mr Hương 

Phone: 0984359334

Email: huong@ansgroup.asia

Đại lý phân phối chính thức MTS tại Việt Nam

List code :

RHM0800MP20AS3B6105
RHM1600MP151S3B6105
RHM0600MP101S3B6105
GHM090MD601VO
EPS0380MD601A0
RHM0950MP051S1G5100
RHM1570MR051A01
GBF0510MU051AO/
RHS0285MP041S1B1100
RHM4050MR02A01
RHM0620MD601V01
RHM0760MP101S1G3100
RHM0530MD601A01
RHM0075MP021S2G6100
RHM0090MP101S1G8100
RHM0940MR021A01
ERM0200MD601A0
RHM0300MP101C101221
RHM0500MP051S1B4100
RHS0400MD531P102
RAM0100MNO11C105221
RHM0200MP021S1G5100
MGAMB1N11B6M09170S /
LHMD1YYM1400S2B2100
RHM0050MRG01A01
ERM0350MD601A0
RHM0100MF031V01
RHM0110MP031S1B1100
RHM0100MD701S1G1100
RHM1300MP101S2G3100
RHM515MP101S3B6105
RHM1250M1S1G8100
RHM0290ME021S2G6102
RHM1200MR021A01
RHM0100MP301S1B8100
RHM1960MP201S1G400
GHM0705MR021A0
RHM1180MP051S1G6100
RPS1250M0531P102
RHM0350MP021S1G3100
RHM1900MD701S1G2100
RPS1100MP011S1G4100
RHM0130MP031S1G8100
GPM0300MR011A2/
RHM0750MD701S2B2100
RHM0760MP101S1G1100
LHMR002M02001A0
RHM0620MP071S1B6100
RPS500MD601A01
RHM3200MP101S1G2100
RHM0050MD701S2G1102
LHMRR40M09002R0 /
RPS1300MD601A01
RHM1480MP101S2G6100
RPS0320MR021R01
GPS1700MD601A0
RHM1180MP051S1G6100
RHM0630MR101A01
RHM1100MP101S1G8100
RHM0400MP151S3B6105
DF200DFM/
MRA2A1B17J1M03600S/
RPS0100MD631P103
RHS0400MP101S3B6105
LDSBRD610M10502A0L1
LHNR002M01001AO/
RPM1500MDD701S2G3105
RD4SR6B0160MP011S1B1100
GPS1000MR021A01
RHM0250MD701S1G1100
GBD0800MD601A0
RPS09MD701S1G6100
GHM0150MR051A0
RHM2500MP05AS2G1100
GHS0500MD601R0
GBF0050MD601A0
RD4MD1S0150MD53P102
RPV4750ME031S1G4100
ERM0100MD0601V0/
RHM0415MP051S1B5100
RHM0050MD701S2G1100
RHM0225MP021S1G1100
EPS650MD601A0
LHMD6M17002AO/
RFM3550MP201S1B1100
GPS0250MD601V0
RD4MD2S2500SSI/
RHM3000MR021AO1
RD2S0350MD701S3B6105
RHM0290MD071S1B2100+201542
RHM0850MP101S1G8100
RHM0210MP201S3B6105
EPS01050MD341A01
RHM0650MF01S1G1100
RHM1900MP051S1B4100
RHS0260MP101S1G6100
GPS2050MD601A0
MHC0180MR30A3A01
RPS0600MP011S1G4100
RHS1950MN021SB1100
RD4BR4B0650MD53P102
RHM0340MP031S1G3100
RHM0140MF051V01
RPM1000MP011C101221
RHM0650MP701S1G100
RHM0150MD101S1G2100
RHM0350MD151S1G1100
RPM6250MD531P101Z09
RHM0350MP151S3B6105
RHM0400MD701S1B1100
RHM0470MP071SG620100
RHM1755MP151S3B2105
RHM0310MD701S2B3100
RHM0650MR051A01
RHM0180MP091S2G8100
RPS0105MD531P102
RHM2580MP021SIG1100
RHM0420MP101S1G6100
RHM1440MR031A01
RHS0850MP101S1G1100
RHM1220MD701S1Z6100+201542
RHM0380MR021A01

 

RP / RH Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

  Accessories (884KB)

 

Analog

50-7600

16 Bit

max. 2 Positions


296KB

SSI

25-7600

0.5 μm

-


317KB

CANbus          

25-7600

2 μm

max. 20 Positions  


350KB

Profibus-DP

25-7600

1 μm

max. 20 Positions  


357KB

EtherCAT 

25-7600

1 μm

max. 20 Positions  


273KB

EhterNet/IP

25-7600

1 μm

max. 20 Positions

3.5MB 

Powerlink

25-7600

1 μm

max. 4 positions

1.3MB

RF Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

 

 Data Sheet (441KB)
 Accessories (884KB)

Analog

100 - 20000

16 Bit

max. 2 Positions

 

SSI

100 - 20000

0.5 μm

-

 

CANbus

100 - 20000

2 μm

max. 20 Positions

 

Profibus-DP

100 - 20000

1 μm

max. 20 Positions

 

EtherCAT

100 - 20000

1 μm

max. 20 Positions

 

EtherNet/IP

255 - 10060

1 μm

max. 20 Positions

 

RT4 Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

 

 Accessories (884KB)

SSI

25 - 2540

1 µm

-

2.0MB

         

RD4 Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

 Data Sheet (626MB)

 Accessories (884KB)

Analog

50 - 5000

16 Bit

max. 2 Positions

 

SSI

25 - 5000

0.5 μm

-

 

CANbus

25 - 5000

2 μm

max. 20 Positions

 

Profibus-DP

25 - 5000

1 μm

max. 20 Positions

 

EtherCAT

25 - 5000

1 μm

max. 20 Positions

 

EtherNet/IP

25 - 5000

1 μm

max. 20 Positions

 

RS IP68 / IP69K 
Position Sensor

Output

Stroke Length (mm)

Resolution

Multi-Position

 

 

 Data Sheet (145KB)
 Accessories (884KB)

Analog

50 - 5000

16 Bit

max. 2 Positions

 

SSI

25 - 5000

0.5 μm

-

 

CANbus

25 - 5000

2 μm

max. 20 Positions

 

Profibus-DP

25 - 5000

1 μm

max. 20 Positions

 

EtherCAT 

25 - 5000

1 μm

max. 20 Positions