nhiet-ke-cam-tay-handheld-thermometer-1.png

Đại lý phân phối chính thức Hãng Anritsu Meter tại Việt Nam - Anritsu Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Anritsu Vietnam, Anritsu meter Vietnam

List Code :

ANRITSU Vietnam

Model: HD-1200E
Handheld Thermometer

ANRITSU Vietnam

Model: BS-51E-100-TC1-ASP
Probe

ANRITSU Vietnam

Model: HD-1200K
Handheld Thermometer

ANRITSU Vietnam

Model: BS-21E-010-TC1-ASP
Probe

 

Series Model Brand
General Stationary
A Series
Type K Model A-131K-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-131E-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-211K-00-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-211E-00-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-231K-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-231E-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-231K-01-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-231E-01-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-233K-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-233E-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-241K-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-241E-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-314K-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-314E-00-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model A-333K-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model A-333E-01-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Micro Sensor Probes
CS Series
Type K Model CS-01K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-01E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-03K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-03E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-11K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-11E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-13K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-13E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-21K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-21E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CS-36K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CS-36E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Self Supporting Probes
WE Series
Type K Model WE-11K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-11E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-12K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-12E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-21K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-21E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-22K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-22E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-31K-TA1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-31E-TA1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model WE-42K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model WE-42E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Magnet Probes
MG Series
Type K Model MG-11K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-11E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MG-14K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-14E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MG-21K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-21E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MG-24K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-24E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MG-34K-GX1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MG-34E-GX1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Flat Head Probes
TH Series
Type K Model TH-11K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model TH-11E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model TH-11K-020-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model TH-11E-020-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model TH-14K-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model TH-14E-010-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model TH-14K-020-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model TH-14E-020-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
High Temperature Probes
HHT Series
Type K Model HHT-41K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-51K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-42K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-52K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-43K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model HHT-53K-10-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Heat Pipe Probes
VA Series
Type K Model VA-03K-01-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model VA-03E-01-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model VA-05K-01-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model VA-05E-01-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
General Moving/rotating
Surface Probes
U Series
Type K Model U-112K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-112E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-211K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-211E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-121K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-121E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-221K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-221E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-133K-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-133E-00-D0-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model U-211K-01-D0-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model U-211E-01-D0-0-TC1-W Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Small Head Probes
SH Series
Type K Model SH-14K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SH-14E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model SH-46K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SH-46E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Flat Type Rotating
Surface Probes
UH Series
Type K Model UH-11K-03-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model UH-11E-03-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model UH-12K-03-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model UH-12K-03-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Moving Wire Probes
MW Series
Type K Model MW-31K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MW-31E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model MW-44K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model MW-44E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
General Internal Probes
BS Series
Type K Model BS-21K-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-21E-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-31K-030-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-31E-030-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-91K-003-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-91E-003-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-11K-003-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-11E-003-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-22K-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-22E-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BS-51K-100-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BS-51E-100-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Needle Type Probes
BT Series
Type K Model BT-31K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-31E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BT-92K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-92E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BT-72K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-72E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BT-22K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-22E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BT-11K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BT-11E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BTN-41K Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BTN-41E Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Fine Flexible Probes
SF Series
Type K Model SF-K-100-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SF-E-100-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model SF-K-200-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SF-E-200-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Air Temperature Probes
AT Series
Type K Model AT-10K-050-0-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model AT-10E-050-0-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model AT-30K-050-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model AT-30E-050-1-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Bendable Wiry Probes
SHEATH Series
Type K Model B3.2-K-J1-M1-L500-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model B3.2-E-J1-M1-L500-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Low Temperature Probes
BR Series
Type K Model BR-10K-1-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BR-10E-1-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model BR-10K-0-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model BR-10E-0-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Flat Leaf Probes
ST Series
Type K Model ST-11K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-11E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-31K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-31E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-11K-200-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-11E-200-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-41K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-41E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-21K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-21E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-32K-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-32E-010-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-21K-150-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-21E-150-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-44K-010-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-44E-010-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-13K-015-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-13E-015-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model ST-23K-050-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model ST-23E-050-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Flat Leaf Probes
STN Series
Type K Model STN-11K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-11E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-31K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-31E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-11K-200 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-11E-200 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-41K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-41E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-21K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-21E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-34K-015 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-34E-015 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-12K-015 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-12E-015 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-43K-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-43E-010 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model STN-23K-100 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model STN-23E-100 Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Screw Setting Probes
SC Series
Type K Model SC-31K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SC-31E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model SC-32K-SG1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model SC-32E-SG1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Accessories for CR series
CRB Series
Type K Model CRB-K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CRB-E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Soldering Iron Probes
CR Series
Type K Model CR-31K Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CR-31E Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model CR-32K Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model CR-32E Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
General Stationary
Surface Probes
S Series
Type K Model S-113K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-113E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-221K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-221E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-311K-00-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-311E-00-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-411K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-411E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-423K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-423E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-551K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-551E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-641K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-641E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-780K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-780E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Moving / Rotating
Surface Probes
S Series
Type K Model S-113K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-113E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-221K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-221E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-311K-00-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-311E-00-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-411K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-411E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-423K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-423E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-551K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-551E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-641K-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-641E-01-1-TPC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model S-780K-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model S-780E-GW1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Molten metal surface probes Type K Model 518K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 518E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 524K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 524E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Micro sensor probes Type K Model 310K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 310E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 343K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 343E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
High temperatur probes Type K Model 619K-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 620K-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 621K-010-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Pipe outside probes Type K Model 123K-φ50-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 123E-φ50-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 528K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 528E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 1811K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 1811E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Pipe inside probes Type K Model 344K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 344E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 305K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 305E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Slit type probes Type K Model 304K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 304E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 304K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 304E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Flat leaf probes Type K Model 503K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 503E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 505K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 505E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 540K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 540E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Insertion probes Type K Model 502K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 502E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 504K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 504E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 501K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 501E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Depth adjustable probes Type K Model 520K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 520E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Heavy duty moving surface probes Type K Model 213K-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 213E-TC1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Soft body probes Type K Model 1600K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 1600E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type K Model 1601K-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 1601E-TS1-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Drop probes Type K Model 530K-TF5-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam
Type E Model 530E-TF5-ANP Anritsu VietNam, Anritsu Meter ANS VietNam, ANS VietNam

 

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất:

Đặng Văn Hương I Huong Mr. I
===========================
cellphone I  +84 984.359.334
email I          huong@ansgroup.asia
skype I          live:huong_237

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | Endress Hauser (E+H)  Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Unipulse Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam | Watlow Vietnam | Wise control Vietnam | Pora Vietnam|