photoelectric-sensors-bod001e-balluff-balluff-dai-ly-viet-nam.png

Photoelectric Sensors BOD001E Balluff, Balluff Đại Lý Việt Nam.

Balluff Vietnam​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Balluff.

Ordering code: BOD0013 (BOD 66M-LA04-S92-C) is obsoleted and replaced by BOD001E

BOD 66M-LA14-S92 Photoelectric Sensors

Ordering code: BCC0155 (BKS-S134-17-05) is obsoleted and replaced by BCC0AT7

BCC M425-0000-1A-017-VX8534-050 Single-Ended Cordsets

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia