tsutsui-vietnam.png

Liên hệ: Mr Điệp

Phone: 0932022759

Email: diep.ans@ansgroup.asia

ANS là đại lý phân phối việt nam

 

 

Measuring instrument ABD-100
Measuring instrument AOR-14
Measuring instrument FSA-100S
Mixer V-A  
Mixer V-B 
Mixer V-C
Mixer V-D
Mixer V-E 
Mixer V-G 
Mixer VAS  
Mixer VBS
Mixer VCS
Mixer VDS 
Mixer VES
Mixer  VGS
Mixer  VJS 
Tablet friability testing machine TFF-04
Powder shear testing machine DS-086
Granule maker KAR-75
Granule maker KAR-130
Granule maker  KAR-180