cam-bien-do-nghieng-balluff-bsi.png

Liên hệ: Mr Hương

Phone: 0984359334

Email: huong@ansgroup.asia

Đại lý phân phối chính thức Balluff Vietnam-ANS Vietnam

List code :

Balluff Vietnam BSI000L BSI Q41K0-XA-MXP360-S92
Balluff Vietnam BSI000M BSI Q41K0-XA-MXS015-S92
Balluff Vietnam BSI000N BSI Q41K0-XA-MXS030-S92
Balluff Vietnam BSI000T BSI Q41K0-XA-MXS045-S92
Balluff Vietnam BSI000U BSI Q41K0-XA-MXS090-S92
Balluff Vietnam BSI000Z BSI Q41K0-XA-MYS015-S92
Balluff Vietnam BSI0010 BSI Q41K0-XA-MYS030-S92
Balluff Vietnam BSI0013 BSI Q41K0-XA-MYS045-S92
Balluff Vietnam BSI0014 BSI Q41K0-XA-MYS090-S92
Balluff Vietnam BSI000H BSI Q41K0-XB-MXP360-S92
Balluff Vietnam BSI000J BSI Q41K0-XB-MXS015-S92
Balluff Vietnam BSI000K BSI Q41K0-XB-MXS030-S92
Balluff Vietnam BSI000P BSI Q41K0-XB-MXS045-S92
Balluff Vietnam BSI000R BSI Q41K0-XB-MXS090-S92
Balluff Vietnam BSI000W BSI Q41K0-XB-MYS015-S92
Balluff Vietnam BSI000Y BSI Q41K0-XB-MYS030-S92
Balluff Vietnam BSI0011 BSI Q41K0-XB-MYS045-S92
Balluff Vietnam BSI0012 BSI Q41K0-XB-MYS090-S92
Balluff Vietnam BSI0004 BSI R11A0-XB-CXP360-S75G
Balluff Vietnam BSI0002 BSI R11A0-XB-CXS045-S75G
Balluff Vietnam BSI0003 BSI R11A0-XXR-CXP360-S75G
Balluff Vietnam BSI0016 BSI R65K0-XA-MXP360-S115
Balluff Vietnam BSI001C BSI R65K0-XA-MXS015-S115
Balluff Vietnam BSI0017 BSI R65K0-XA-MXS030-S115
Balluff Vietnam BSI001F BSI R65K0-XA-MXS045-S115
Balluff Vietnam BSI0005 BSI R65K0-XA-MXS090-S115
Balluff Vietnam BSI000A BSI R65K0-XA-MYS015-S115
Balluff Vietnam BSI000C BSI R65K0-XA-MYS030-S115
Balluff Vietnam BSI000E BSI R65K0-XA-MYS045-S115
Balluff Vietnam BSI000F BSI R65K0-XA-MYS090-S115
Balluff Vietnam BSI0015 BSI R65K0-XB-MXP360-S115
Balluff Vietnam BSI001E BSI R65K0-XB-MXS015-S115
Balluff Vietnam BSI0018 BSI R65K0-XB-MXS030-S115
Balluff Vietnam BSI0019 BSI R65K0-XB-MXS045-S115
Balluff Vietnam BSI001A BSI R65K0-XB-MXS090-S115
Balluff Vietnam BSI0006 BSI R65K0-XB-MYS015-S115
Balluff Vietnam BSI0007 BSI R65K0-XB-MYS030-S115
Balluff Vietnam BSI0008 BSI R65K0-XB-MYS045-S115
Balluff Vietnam BSI0009 BSI R65K0-XB-MYS090-S115
Image
Designation
BSI000LBSI Q41K0-XA-MXP360-S92
BSI000MBSI Q41K0-XA-MXS015-S92
BSI000NBSI Q41K0-XA-MXS030-S92
BSI000TBSI Q41K0-XA-MXS045-S92
BSI000UBSI Q41K0-XA-MXS090-S92
BSI000HBSI Q41K0-XB-MXP360-S92
BSI000JBSI Q41K0-XB-MXS015-S92
BSI000KBSI Q41K0-XB-MXS030-S92
BSI000PBSI Q41K0-XB-MXS045-S92
BSI000RBSI Q41K0-XB-MXS090-S92
Measuring principle
MEMS
MEMS
MEMS
MEMS
MEMS
MEMS
MEMS
MEMS
MEMS
MEMS
Measuring range
0...360 °
-15...15 °
-30...30 °
-45...45 °
-90...90 °
0...360 °
-15...15 °
-30...30 °
-45...45 °
-90...90 °
Measuring axes
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Interface
Analog, voltage 0…10 V
Analog, voltage 0…10 V
Analog, voltage 0…10 V
Analog, voltage 0…10 V
Analog, voltage 0…10 V
Analog, current 4…20 mA
Analog, current 4…20 mA
Analog, current 4…20 mA
Analog, current 4…20 mA
Analog, current 4…20 mA