cam-bien-tiem-can-balluff-baw.png

Liên hệ: Mr Hương

Phone: 0984359334

Email: huong@ansgroup.asia

Đại lý phân phối chính thức Balluff Vietnam-ANS Vietnam

List code :

Balluff Vietnam BAW0001 BAW 018-PB-1-K-03
Balluff Vietnam BAW0002 BAW 018-PB-1-K-05
Balluff Vietnam BAW0003 BAW 018-PB-1-K-10
Balluff Vietnam BAW0004 BAW 018-PF-1-K-03
Balluff Vietnam BAW0005 BAW 018-PF-1-K-05
Balluff Vietnam BAW0008 BAW 030-PB-1-K-03
Balluff Vietnam BAW0009 BAW 030-PB-1-K-05
Balluff Vietnam BAW000A BAW 030-PF-1-K-03
Balluff Vietnam BAW000C BAW 030-PF-1-K-05
Balluff Vietnam BAW000E BAW 030-PF-1-K-07
Balluff Vietnam BAW000F BAW 030-PF-1-K-10
Balluff Vietnam BAW000H BAW G06EE-UAF20B-EP00,15-511
Balluff Vietnam BAW0049 BAW G06EE-UAF20B-EP01,4-Z01
Balluff Vietnam BAW0052 BAW G06EE-UAF20B-EP03-001
Balluff Vietnam BAW000J BAW G06EE-UAF20B-EP03-K
Balluff Vietnam BAW000K BAW G06EE-UAZ20B-EV02-512
Balluff Vietnam BAW000L BAW G06EF-UAC20B-S49G
Balluff Vietnam BAW000M BAW M08EF-UAC15B-S49G
Balluff Vietnam BAW003R BAW M08EH-UAD15B-S04G
Balluff Vietnam BAW000N BAW M08EI-UAD15B-BP00,2-GS04
Balluff Vietnam BAW000P BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04
Balluff Vietnam BAW000R BAW M08EI-UAD15B-BP01,5-GS04
Balluff Vietnam BAW000T BAW M08EI-UAD15B-BP03
Balluff Vietnam BAW000U BAW M08EI-UAD15B-BP05
Balluff Vietnam BAW000W BAW M08EI-UAD25F-BP03
Balluff Vietnam BAW000Y BAW M08EI-UBZ15B-BP00,1-GS04-504
Balluff Vietnam BAW0044 BAW M12ED-UAD40F-S04G
Balluff Vietnam BAW000Z BAW M12MD-UAC40F-S04G
Balluff Vietnam BAW0010 BAW M12ME-UAC20B-S04G
Balluff Vietnam BAW0011 BAW M12ME-UAD50B-BP01
Balluff Vietnam BAW0012 BAW M12ME-UAD50B-BP02-003
Balluff Vietnam BAW0013 BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508
Balluff Vietnam BAW0014 BAW M12MF2-UAC40F-BP00,2-GS04
Balluff Vietnam BAW0015 BAW M12MF2-UAC40F-BP00,5-GS04
Balluff Vietnam BAW0016 BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04
Balluff Vietnam BAW0017 BAW M12MF2-UAC40F-BP03
Balluff Vietnam BAW0018 BAW M12MF2-UAC40F-BP05
Balluff Vietnam BAW0019 BAW M12MG2-IAC20B-BP00,2-GS04
Balluff Vietnam BAW001A BAW M12MG2-IAC20B-BP01,5-GS04
Balluff Vietnam BAW001C BAW M12MG2-IAC20B-BP03
Balluff Vietnam BAW001E BAW M12MG2-IAC20B-BP05
Balluff Vietnam BAW001F BAW M12MG2-ICC20B-BP00,2-GS04
Balluff Vietnam BAW001H BAW M12MG2-ICC20B-BP03
Balluff Vietnam BAW001J BAW M12MG2-UAC20B-BP00,2-GS04
Balluff Vietnam BAW001K BAW M12MG2-UAC20B-BP01,5-GS04
Balluff Vietnam BAW001L BAW M12MG2-UAC20B-BP03
Balluff Vietnam BAW001M BAW M12MG2-UAC20B-BP05
Balluff Vietnam BAW0057 BAW M12MG2-UAC20B-BV05-001
Balluff Vietnam BAW001N BAW M12MG2-UAC20B-BV10-001
Balluff Vietnam BAW004P BAW M12MI-IAC35C-S04G
Balluff Vietnam BAW004U BAW M12MI-ICC35C-S04G
Balluff Vietnam BAW004A BAW M12MI-ICD20B-S04G
Balluff Vietnam BAW001P BAW M12MI-UAC20B-S04G
Balluff Vietnam BAW0050 BAW M12MI-UAC20B-S04G-515
Balluff Vietnam BAW004C BAW M12MI-UAC35C-S04G
Balluff Vietnam BAW001R BAW M12MP-UAZ50B-BV03-510
Balluff Vietnam BAW003U BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04
Balluff Vietnam BAW003Y BAW M18ME-ICC50B-BP00,2-GS04-513
Balluff Vietnam BAW001T BAW M18ME-ICC50B-BP03
Balluff Vietnam BAW001U BAW M18ME-ICC50B-S04G
Balluff Vietnam BAW001W BAW M18ME-UAC48B-BP00,2-GS04
Balluff Vietnam BAW001Y BAW M18ME-UAC48B-BP01,5-GS04
Balluff Vietnam BAW001Z BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS04
Balluff Vietnam BAW0020 BAW M18ME-UAC50B-BP00,2-GS49
Balluff Vietnam BAW0021 BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04
Balluff Vietnam BAW004W BAW M18ME-UAC50B-BP01,5-GS04-003
Balluff Vietnam BAW0045 BAW M18ME-UAC50B-BP01-GS04
Balluff Vietnam BAW0022 BAW M18ME-UAC50B-BP03
Balluff Vietnam BAW0059 BAW M18ME-UAC50B-BP04-GS04
Balluff Vietnam BAW0023 BAW M18ME-UAC50B-BP05
Balluff Vietnam BAW0024 BAW M18ME-UAC50B-BV10-001
Balluff Vietnam BAW0025 BAW M18ME-UAC50B-S04G
Balluff Vietnam BAW004Z BAW M18ME-UAC50B-S04G-514
Balluff Vietnam BAW0026 BAW M18ME-UAE50B-S04G-K
Balluff Vietnam BAW0027 BAW M18ME-UDC40B-BP00,1-GS49
Balluff Vietnam BAW0028 BAW M18ME-UDC40B-BP01
Balluff Vietnam BAW0029 BAW M18MG-UAC16F-S04G-K
Balluff Vietnam BAW002A BAW M18MG-UAC16F-S04G-K50
Balluff Vietnam BAW002C BAW M18MG-UAC80F-S04G
Balluff Vietnam BAW002F BAW M18MI-BLC50B-S04G
Balluff Vietnam BAW002H BAW M18MI-IAC50B-S04G
Balluff Vietnam BAW002J BAW M18MI-ICC50B-S04G
Balluff Vietnam BAW002K BAW M18MI-UAC50B-S04G
Balluff Vietnam BAW002M BAW M18MI2-UAC50B-BP05-002
Balluff Vietnam BAW002N BAW M18ML-IAD80F-BV03-501
Balluff Vietnam BAW002P BAW M18ML-IAD80F-BV05-501
Balluff Vietnam BAW002T BAW M18MM-UAZ50B-BP01-507
Balluff Vietnam BAW002U BAW M18MM-UAZ50B-BP05-505
Balluff Vietnam BAW002W BAW M30ME-UAC10B-S04G
Balluff Vietnam BAW002Y BAW M30ME-UAC15F-S04G
Balluff Vietnam BAW002Z BAW M30ML-IAD15F-BV07-501
Balluff Vietnam BAW0030 BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS26
Balluff Vietnam BAW0031 BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS49
Balluff Vietnam BAW0032 BAW R03KC-UAE40B-BP03
Balluff Vietnam BAW0046 BAW R03KC-UAF40B-BP00,3-GS49-101
Balluff Vietnam BAW0033 BAW R06AC-UAF20B-EP03
Balluff Vietnam BAW0058 BAW R06AC-UAF20B-EP03-517
Balluff Vietnam BAW0034 BAW R06AC-UAF20B-S49G
Balluff Vietnam BAW0035 BAW SA2-00,33
Balluff Vietnam BAW0036 BAW SA2-1-00,15
Balluff Vietnam BAW0037 BAW SA2-2-00,15
Balluff Vietnam BAW0038 BAW SA425-1.98
Balluff Vietnam BAW0039 BAW SA425-1.98.1
Balluff Vietnam BAW003A BAW Z01AC-BLD50B-DP03
Balluff Vietnam BAW003E BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K
Balluff Vietnam BAW003F BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K
Balluff Vietnam BAW003W BAW Z05AC-BLD50B-BP00,75-GS04
Balluff Vietnam BAW0040 BAW Z08EO-UAD20B-S04G-H11
Balluff Vietnam BAW0048 BAW Z09E-UAF20B-EP03-K11

 

Image
Designation
BAW005ABAW G06EE-UAF20B-EP00,7-GS49
BAW005LBAW G06EE-UAF20B-EP01,4-GS49
BAW0052BAW G06EE-UAF20B-EP03-001
BAW000JBAW G06EE-UAF20B-EP03-K
BAW000LBAW G06EF-UAC20B-S49G
BAW000MBAW M08EF-UAC15B-S49G
BAW003RBAW M08EH-UAD15B-S04G
BAW000NBAW M08EI-UAD15B-BP00,2-GS04
BAW000PBAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04
BAW000RBAW M08EI-UAD15B-BP01,5-GS04
Dimension
Ø 6.5 x 30.5 mm
Ø 6.5 x 30.5 mm
Ø 6.5 x 30.5 mm
Ø 6.5 x 30.5 mm
Ø 6.5 x 45 mm
Ø 8 x 45 mm
Ø 8 x 58 mm
Ø 8 x 51.5 mm
Ø 8 x 51.5 mm
Ø 8 x 51.5 mm
Interface
Analog, voltage falling on approach
Analog, voltage falling on approach
Analog, voltage falling on approach
Analog, voltage 0…10 V
Analog, Temperature
Analog, voltage 0...10 V
Analog, voltage falling on approach
Analog, voltage falling on approach/0…10 V
Analog, voltage falling on approach
Analog, voltage falling on approach
Analog, voltage falling on approach
Range
0.5...2 mm
0.5...2 mm
0.5...2 mm
0.5...2 mm
0.5...2 mm
0.5...1.5 mm
0.5...1.5 mm
0.5...1.5 mm
0.5...1.5 mm
0.5...1.5 mm