dtmb-200-tension-meter-hans-schmidt-viet-nam.png

DTMB-200 Tension Meter Hans-Schmidt Viet Nam.

Hans-Schmidt Vietnam​. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Hans-Schmidt.

Display Units and Amplifier  
CD-1 Sensor with amplifier:
series TS and FS
SC-PM Sensors with measuring amplifier
SC-PMD Sensors without measuring amplifier
SCV-1 Sensors without measuring amplifier
TS, MZ and SF series
Belt Tension Meter   
RTM-400  
   
Stationary, Mechanical stationary, electronic 
Q-10 TS1-50
Q-20 TS1-100
Q-30 TS1-200
Q-50 TS1-500
Q-100 TS1-1000
Q-200 TS1-2000
Q-300 TS1-5000
Q-500 TS1-10K
Q-1000 TS1-20K
  TS1-50K
Tension meter, electronic  TSP-50
ZEF-50 TSP-100
ZEF-100 TSP-200
ZEF-200 TSP-500
ZED-200 TSH-1000
ZED-500 TSH-2000
ETB-100 TSH-5000
ETB-200 TSH-10K
ETB-500 TSH-20K
ETX-100 TSH-50K
ETX-200 TSW-20K
ETX-500 TSW-50K
ETPB-100 TSW-100K
ETPB-200 L-100
ETPB-500 TSL-200
ETPX-100 TSL-500
ETPX-200 TSL-1000
ETPX-500 TSF-100
PT-100 TSF-200
PT-100-L TSF-500
DTMB-200 TSF-1000
DTMB-500 TSF-2000
DTMB-1000 TSF-5000
DTMB-2000 TSB1-100
DTMB-2500 TSB1-200
DTMB-5000 TSB1-500
DTMB-10K TSB1-1000
DTMB-20K-L TSB1-2000
DTMB-50K-L TSB1-5000
DTMX-200 TSB2-500
DTMX-500 TSB2-1000
DTMX-1000 TSB2-2000
DTMX-2000 TSB2-5000
DTMX-2500 TSB2-10K
DTMX-5000 TSB2-20K
DTMX-10K TSB2-50K
DTMX-20K-L TSB2-100K
DTMX-50K-L MAZF-100
DTMB-500 MAZF-200
DTMB-2000 MAZF-500
DTMB-2500 MBZF-100
DTFB-200 MBZF-200
DTFB-500 MBZF-500
DTFB-1000 MAZD-100
DTEB-200 MAZD-200
DTEB-500 MAZD-500
DTEB-1000 MBZD-100
DTEB-2000 MBZD-200
DTVB-200 MBZD-500
DTVB-500 FS1-50
DTVB-1000 FS1-100
DTVB-2000 FS1-200
DTFB-200 FS1-500
DTFB-500 FS1-1000
DTFB-1000 FS1-2000
DTLB-2000 FS1-5000
DTLB-5000 FS1-10K
DTLB-10K FS1-20K
DTLX-2000 FS1-50K
DTLX-5000 FSP-50
DTLX-10K FSP-100
DTBB-200 FSP-200
DTBB-500 FSP-500
DTBB-1000 FSP-1000
DTBB-2000 FSH-1000
DTBB-2500 FSH-2000
DTBB-5000 FSH-5000
DTBB-10K FSH-10K
DTBB-20K-L FSH-20K
DTBB-50K-L FSH-50K
DTBX-200 FSL-50
DTBX-500 FSL-100
DTBX-1000 FSL-200
DTBX-2000 FSL-500
DTBX-2500 FSL-1000
DTBX-5000 FSB1-100
DTBX-10K FSB1-200
DTBX-20K-L FSB1-500
DTBX-50K-L FSB1-1000
KXE-20K FSB1-2000
KXE-50K FSB1-5000
MST-500 FS1-50-422
MST-1000 FS1-100-422
MST-2000 FS1-200-422
CTM-SH-L FS1-500-422
CTM-SH-P FS1-1000-422
CTM-SH-S FS1-2000-422
  FS1-5000-422
  FS1-10K-422
  FS1-20K-422
  FS1-50K-422
  FSP-50-422
  FSP-100-422
  FSP-200-422
  FSP-500-422
  FSP-1000-422
  FSH-1000-422
  FSH-2000-422
  FSH-5000-422
  FSH-10K-422
  FSH-20K-422
  FSH-50K-422
  FSL-50-422
  FSL-100-422
  FSL-200-422
  FSL-500-422
  FSL-1000-422
  FSB1-100-422
  FSB1-200-422
  FSB1-500-422
  FSB1-1000-422
  FSB1-2000-422
  FSB1-5000-422
  TSR-10N
  TSR-20N
  TSR-50N
  TSR-100N
  SFZ-25
  SFZ-40
  SFZ-63
  SFZ-100
  SFZ-160
  SFZ-250
  SFZ-400
  SFZ-630
  SFZ-10
  SFZ-20
  SFZ-50
  SFZ-100
  SFZ-200
  SFZ-500
  SFZ-1000
  SFZ-2000

 

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia