moxa-mgate-mb3170-mgate-mb3270-series-moxa-industrial-modbus-noi-tiep-ethernet-1-va-2-cong.png

Moxa MGate MB3170/MGate MB3270 Series Cổng Modbus nối tiếp Ethernet 1 và 2 cổng

1 and 2-port advanced serial-to-Ethernet Modbus gateways

MGate MB3170 and MB3270 là cổng Modbus 1 và 2 cổng, chuyển đổi giao thức truyền thông Modbus TCP, ASCII và RTU. Các cổng cung cấp cả giao tiếp nối tiếp Ethernet và nối tiếp . Các cổng MGate MB3170 và  MB3270 có thể truy cập bởi tối đa 32 TCP master/clients hoặc kết nối tới 32 TCP / server TCP. Định tuyến thông qua các cổng kết nối có thể được điều khiển bằng địa chỉ IP, số cổng TCP hoặc ánh xạ ID.

List Code :

Model: EDS-405A-MM-SC

Model: EDS-408A-MM-SC

Model: MGate MB3180

Model: NPort W2150A

Model: EDS-G508E

Model: IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T

Model: IM-6700A-8TX

Model: EDS-G308-2SFP-T

Model: EDS-G308-2SFP

Model: IKS-G6524A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV

Model: TCC-100 (Industrial RS-232/422/485 Converter)

Model: EDS-405A

Model: AWK-1137C-EU

Model: AWK-3131A-EU

Model: ANT-WDB-ANF-0407

Model: A-CRF-RMNM-L1-300

Model: IMC-21GA-LX-SC

Model: DR-4524

Model: ioLogik E1210

Model: ioLogik E1214

Model: NPort W2150A-T

Model: MGate MB3270

Model: DR-120-24

Model: Mini DB9F-to-TB

Model: MXview-100

Model: EDR-810-2GSFP

Model: MXview-100

Mark-10 Vietnam Model: TSF Test stand

Mark-10 Vietnam Model: TSF001 Digital travel display

Mark-10 Vietnam Model: M5-1000E Force gauge

Mark-10 Vietnam Model: G1009 Compression plate