te-tns-n043n-00-temperature-sensors-dwyer-vietnam-temperature-sensors-te-tns-n043n-00-dwyer-dai-ly-dwyer-vietnam.png

TE-TNS-N043N-00 Temperature Sensors Dwyer Vietnam, Temperature Sensors TE-TNS-N043N-00 Dwyer, Đại lý Dwyer Vietnam

Dwyer Vietnam. Nhà cung cấp Anh Nghi Sơn - ANS Viet Nam.

Cung cấp tất cả máy móc, thiết bị của Dwyer Vietnam.

1

 

100% USA Origin

 

Dwyer Vietnam

 

Model: TE-ITW-B-0444-00

Temperature Sensors

 

9.00

 

 

 

2

 

100% USA Origin

 

Dwyer Vietnam

 

Model: TE-TNS-N043N-00

Temperature Sensors

 

9.00

 

 

 

3

 

100% USA Origin

 

Dwyer Vietnam

 

Model: GSTA-N

Transmitter

 

8.00

 

 

 

4

 

100% USA Origin

 

Dwyer Vietnam

 

Model: 3200G-2-FM-1-1-LCD

Transmitter

 

1.00

 

 

 

5

 

100% USA Origin

 

Dwyer Vietnam

 

Model: WD

Water Detector and Sensor Tape

 

1.00

 

 

 

6

 

100% USA Origin

 

Dwyer Vietnam

 

Model: TP10

10´ (3.05 m) Tape

 

1.00

 

 

 

7

 

100% USA Origin

 

Dwyer Vietnam

 

Model: TP25

25´ (7.62 m) Tape

 

3.00

 

 

 

8

 

100% USA Origin

 

Dwyer Vietnam

 

Model: CMT200

Transmitter

 

4.00

Liên hệ: Nguyễn Chí Hải

Sdt: 0398991575

Gmail: hai@ansgroup.asia