Đại lý Beckoff Vietnam,BZ1999-0040 Beckoff Vietnam,Beckoff Vietnam

BZ1999-0011

Contact labels, 100 x 03 green

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0012

Contact labels, 100 x 04 green

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0013

Contact labels, 100 x 05 green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0014

Contact labels, 100 x 06 green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0015

Contact labels, 100 x 07 green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0016

Contact labels, 100 x 08 green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0017

Contact labels, 100 x 09 green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0018

Contact labels, 100 x DI green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0019

Contact labels, 100 x DO green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0020

Contact labels, 100 x AI green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0021

Contact labels, 100 x AO green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0022

Contact labels, 100 x DA green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0023

Contact labels, 100 x ENO green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0024

Contact labels, 100 x KNX green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0025

Contact labels, 100 x M-B green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0026

Contact labels, 100 x MOD green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0027

Contact labels, 100 x Q green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0028

Contact labels, 50x CH2, 50x CH3, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0029

100 contact labels, 10 x A; I1 - I8, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0030

100 contact labels, 10 x A; O1 - O8, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0031

Contact labels, 20 x 01, 20 x 02, 10 x 03, 10 x 04, 1

15 x +S2, 5 x +S3 und 5 x +S4, yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0032

Contact labels, 100x IL1 yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0033

Contact labels, 100x IL2 yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0034

Contact labels, 100x I3 yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0035

Contact labels, 100x 33 yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0036

Contact labels, 100x 43 yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0037

Contact labels, 100x -I3 yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0038

Contact labels, 100x -I4 yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0039

Contact labels, 50 x  A1 - A50   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0040

Contact labels, 50 x  A300 - A349   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0041

Contact labels, 50 x  A350 - A369 and A600 - A629   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0042

Contact labels, 50 x  A630 - A679   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0043

Contact labels, 50 x  A900 - A949   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0044

Contact labels, 50 x  1...2   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0045

Contact labels, 50 x  3...4   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0046

Contact labels,  100 x 8V   red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0047

Contact labels,  100 x 12V   red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0048

Contact labels,  50x +O3; 50x +O4 in yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0049

contact label
white
each 6 x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0050

Contact labels,  100 x A   red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0051

Contact labels,  100x 0(Null)V in HGN

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0052

Contact labels,  100x 24V in HGN

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0053

100 Contact labels, white

10x I1...I4, PE, X +I1, +I2, -I1, -I2

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0054

100 Contact labels, white

10x RL1, RL2, -R1, -R2, +R1, +R2, S, 24V, 0V, X

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0055

100 Contact labels, printed, white

2x T, 1, T, 2, T, 3, T, 4, T, 5

2x 1, 5, 1, blank, 1, 5, 4 x blank

2x 2, 6, 2, 3x blank, 2, blank, 2, blank

2x blank, 7, 3, 7, 3, 7, 3, blank, 3, blank

2x blank, 4, 8, 4x blank, T, 0

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0056

Contact labels,

10x1+; 10x2+; 10x1-; 10x2-; 10x3+: 10x3-; 10x4+; 10x4- white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0057

Contact labels,

10x1+; 10x2+; 10x1-; 10x2-; 10x3+: 10x3-; 10x4+; 10x4- white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0058

Contact labels, 100 x 10 green

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0059

Contact labels, 100 x 11 green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0060

Contact labels, 100 x 12 green

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0061

Contact labels, 100 x 10 green

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0062

Contact labels, 100 x 14 green

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0063

Contact labels, 100 x 15 green

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0064

Contact labels, 100 x 16, green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0065

Contact labels, 100 x 17, green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0066

Contact labels, 100 x 18, green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0067

Contact labels, 100 x 19, green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0068

Contact labels, 100 x 20, green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0069

Contact labels, each 25x +R5; +R6, +R7; +R8, yellow

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0070

Contact labels, each 10 x i, P, A1, A2, B1, B2, 24V, 0V white

and 20 x blank white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0071

Contact labels, each 10 x i, P, A1, A2, B1, B2, 24V, 0V white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0072

Contact labels, 50x 24V;  10x 1,2; je 20x 2,2; 2,3  ws

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0073

Contact labels, each 12x I1...I8 und 4x blank  yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0074

Contact labels, each 12x O1...O8 and 4x blank  red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0075

Contact labels, each 12x O1...O8 and 4x blank  blue

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0076

Contact labels, 100 x 24V Us red

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0077

Contact labels, 100 x 0V Us blue

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0078

Contact labels, 100 x 24V Up red

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0079

Contact labels, 100 x 0V Up blue

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0080

Contact labels, 16x110;16x112;12x114;6x115; 4xK1;4xK2;4xK3;6xK4;6xK5;

4xK6;4xK7;2xK8 white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0081

Contact labels, 12x-60;36x-62;4xblanko; 8xK1;4xK2; 4xK3; 8xK4; 4xK5;

4xK6; 4xK7; 4xK8  white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0082

Contact labels, 50 x -DI 1, yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0083

Contact labels, 50 x -DI 2, yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0084

Contact labels, 50 x -DI 3, yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0085

Contact labels, 50 x -DI 4, yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0086

Contact labels, 50 x -DI 5, yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0087

Contact labels, 50 x -DO 1, red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0088

Contact labels, 50 x -DO 2, red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0089

Contact labels, 50 x -DO 3, red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0090

Contact labels, 50 x -DO 4, red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0091

Contact labels, 50 x -DO 4, red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0092

Contact labels, 50 x -DC 1, orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0093

Contact labels, 50 x -DC 2, orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0094

Contact labels, 50 x -DC 3, orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0095

Contact labels, 50 x -DC 4, orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0096

Contact labels, 50 x -DC 5, orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0097

Contact labels, 50 x -AI 1, green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0098

Contact labels, 50 x -AI 2, green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0099

Contact labels, 50 x -AI 3, green

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0100

Contact labels, 50 x -AO 1, blue

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0101

Contact labels, 50 x -AO 2, blue

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0102

Contact labels, 50 x -AO 3, blue

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0103

Contact labels, 50 x -A 1, white

 

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0104

Contact labels, 50 x -A 2, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0105

Contact labels, 50 x -BC 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0106

Contact labels, 50 x -BJ 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0107

Contact labels, 50 x -BJ 2, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0108

Contact labels, 50 x -BJ 3, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0109

Contact labels, 50 x -CO 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0110

Contact labels, 50 x -CO 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0111

Contact labels, 50 x -PM 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0112

Contact labels, 50 x -PM 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0113

Contact labels, 50 x -U 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0114

Contact labels, 50 x -U 2, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0115

Contact labels, 50 x -U 3, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0116

Contact labels, 50 x -ST 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0117

Contact labels, 50 x -ST 2, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0118

Contact labels, 50 x -ST 3, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0119

Contact labels, 50 x -ST 4, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0120

Contact labels, 50 x -ST 5, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0121

Contact labels, 50 x -SL 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0122

Contact labels, 50 x -SL 1, white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0123

Contact labels, 50 x -SI 1, yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0124

Contact labels, 50 x -SI 2, yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0125

Contact labels, 50 x -SO 1, red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0126

Contact labels, 50 x -SO 2, red

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0127

Contact labels, 50 x -SC 1, orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0128

Contact labels, 50 x -SC 2, orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0129

Contact labels, 25x  A B C G/L   yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0130

Contact labels, 50x  O3 O4   orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0131

Contact labels, 50x  O5 O6   orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0132

Contact labels, 50x  O7 O8   orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0133

Contact labels, 50x  O1+ O2+   orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0134

Contact labels, 50x  O3+ O4+   orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0135

Contact labels, 50x  O1- O2-   orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0136

Contact labels, 50x  O3- O4-   orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0137

Contact labels, 10x  E1...E10   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0138

Contact labels, 10x  A1...A10   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0139

Contact labels, A; 101; ... A; 150   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0140

Contact labels, A; 151 ... A; 200   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0141

Contact labels, A; 201 ... A; 250   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0142

Contact labels, A; 251 ... A; 300   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0143

Contact labels, A; 301 ... A; 350   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0144

Contact labels, A; 351 ... A; 400   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0145

Contact labels, A; 401 ... A; 450   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0146

Contact labels, A; 451 ... A; 500   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0147

Contact labels, A; 501 ... A; 550   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0148

Contact labels, A; 51 ... A; 100   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0149

Contact labels, A; 551 ... A; 600   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0150

Contact labels, A; 601 ... A; 650   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0151

Contact labels, A; 651 ... A; 700   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0152

Contact labels, A; 701 ... A; 750   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0153

Contact labels, A; 751 ... A; 800   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0154

Contact labels, A; 801 ... A; 850   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0155

Contact labels, A; 851 ... A; 900   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0156

Contact labels, A; 901 ... A; 950   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0157

Contact labels, A; 951 ... A; 1000   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0158

Contact labels, 100 x 8   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0159

Contact labels, 100 x DALI +   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0160

Contact labels, 100 x DALI -   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0161

100 Contact labels, white

W70, W71 ... W79

A10. A11 ...A80

T10, T20, T30, T40, T50, T60, T70

T80, T81 ... T85

T90, T91 ... T96

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0162

100 Contact labels, orange

O1 ... O8

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0163

100 Contact labels, yellow

50x SER, 25x LON+, 25x LON-

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0164

100 Contact labels, +R1 ... +R8, yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0165

100 Contact labels, white

100x A1.

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0166

Contact labels, 100 x T - white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0167

Contact labels, 100 x Q14 - orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0168

Contact labels, 100 x Q13 - orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0169

Contact labels, 100 x Q12 - orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0170

Contact labels, 100 x Q11 - orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0171

Contact labels, 100 x Q10 - orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0172

Contact labels, 100 x Q9 - orange

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0173

Contact labels, 100 x 18 - yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0174

Contact labels, 100 x 17 - yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0175

Contact labels, 100 x 16 - yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0176

Contact labels, 100 x 15 - yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0177

Contact labels,

2x  (14 A6 14 A8 15 A1 15 A3 16 A1 16 A4 16 A5 16 A7 16 A9 18 A1 18 A3

18 A4 18 A6 18 A8 19 A1 19 A2 19 A3 20 A1 20 A3 20 A5  2x blank

00...04  10 11 99)   white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0178

Contact labels, 50x -BC; 50x 2 , white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0179

Contact labels, 50x -BC; 50x 3 , white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0180

100 Contact labels, white

W70, W71 ... W79

A10. A11 ...A80

T10, T20, T30, T40, T50, T60, T70

T80, T81 ... T85

T90, T91 ... T96

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0181

100 x contact labels white

1x  (I1 I3 O2 O4 +I1  3x +  2x -)

3x (I1 I4 O2 O4 +I1  3x +  2x -)

2x (I2 O1 O3 +R1 +I2  3x + 2x -)

2x (I2 O1 O3 +R2 +I2  2x +  3x -)

1x (I3 O1 O3 +R3 +I1  2x +  3x -)

1x (I3 O2 O4 +R4 +I2  2x +  3x -)

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0182

100 x contact labels white

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 2x S RL1 -R3)

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 2x S RL2 -R4)

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 2x S -R1 -R3)

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 2x S -R2 -R4)

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 2x S -R1 -RL1)

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 1x S  1x G  -R2 -RL2)

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 1x S  1x G  2x -R1)

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 1x S  1x G  2x -R2)

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 1x S  1x G  -R1 -RL1)

1x  (2x PE 2x 24V 2x 0V 1x S  1x G  -R2 -RL2

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0183

100 x contact labels, yellow

25x -E1 … -E4

25x -E1 … -E4

25x -E1 … -E4

25x -E1 … -E4

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0184

100 x contact labels, yellow

100 x I10

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0185

100 x contact labels, yellow

100 x I9

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0186

100 x contact labels, yellow

100 x I7

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0187

100 x contact labels, orange

100 x Q16

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0188

100 x contact labels, orange

100 x Q15

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0189

100 x contact labels, light green

Each 50 x +I1; +I2

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0190

100 x contact labels, light green

Each 50 x -I1; -I2

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0191

100 x contact labels, light green

Each 50 x +I3; +I4

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0192

100 x contact labels, light green

Each 50 x -I3; -I4

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0193

each 10 x 01; 02; 03; 04; 05; 06; +S1; +S2; +S3; +S4     Yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0194

each 10x -I1...-I4  +I3  +I4  +O1  +O2  07  08      Yellow

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0195

Contact labels

each 20x 11;21/ je 10x 31;41;P/ je 2x SL;SE;SA 01-10    white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0196

Contact labels

100 x "K"     white

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0197

100 x contact labels, yellow

each 2 x I1-I50

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0198

100 x contact labels, yellow

each 2 x I51-I99; 2 x empty

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0199

100 x contact labels, orange

each 2 x O1-O50

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0200

100 x contact labels, orange

each 2 x O51-O99; 2 x empty

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0201

100 x contact labels, green

each 4 x I1-I20; each 5 x I21-I24

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0202

100 x contact labels, green

each 4 x O1-O20; 5 x O21-O24

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0203

100 x contact labels, yellow

100 x XE

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0204

100 x contact labels, green

each 11 x -I1 - -I9

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0205

100 x contact labels, green

each 11 x -O1 - -O9

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0206

100 x contact labels, green

each 25x TC1+/TC2+/TC3+/TC4+

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0207

100 x contact labels, green

15x TC1-/TC2-/TC3-/TC4- and 10x +RL1/+RL2/-RL1/-RL2

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0208

100 x contact labels, orange

each 50 x Q17; Q18

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0209

100 x contact labels, white

100 x FM

Beckhoff Vietnam

BZ1999-0210

100 contact labes, printed, yellow

10x A; 10x A/; 10x B; 10x B/; 10x C;

10x C/; 10x G1; 10x G2; 10x I1; 10x S

Beckhoff Vietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng Beckhoff Vietnam cung cấp sản phẩm Beckhoff

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Beckhoff tại Vietnam